Adultyzm - dyskryminacja ze względu na wiek, skierowana przeciwko ludziom młodym. Adultyzmem często określa się też postrzeganie dorosłych (szczególnie tych, którzy pełnoletność osiągnęli...

Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy problemów na rynku pracy, zarówno z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Ageizm dotyka ludzi starszych, postrzeganych...

Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy problemów na rynku pracy, zarówno z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Ageizm dotyka ludzi starszych, postrzeganych...

Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy problemów na rynku pracy, zarówno z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Ageizm dotyka ludzi starszych, postrzeganych...

Dyskryminacja w zatrudnieniu - uniemożliwienie lub utrudnienie danej osobie ubiegania się o pracę, jak również rezygnacja z zatrudnienia wybranej osoby z powodu jej rasy, wieku, płci, przekonań...

Szklany sufit - niewidzialna bariera utrudniającą kobietom (ale także mniejszościom etnicznym, seksualnym, wyznaniowym itp.) dojście do wysokich pozycji w biznesie czy polityce 1 . Szklany sufit...

Szklane ruchome schody - określenie oznaczające uprzywilejowaną sytuację mężczyzn pracujących w zawodach tradycyjnie uważanych za kobiece, pozwalającą na łatwiejszy awans na wyższe stanowiska.

Heteroseksizm - założenie, że heteroseksualność jest bardziej wartościowa niż homo- i biseksualność, w związku z czym osoby heteroseksualne zasługują na więcej przywilejów i mają prawo decydować o...

Homofobia - silna niechęć, nieufność, nienawiść, wrogość i dyskryminacja wobec osób...

Lepka podłoga - sytuacja, w której nie istnieje lub rzadko istnieje możliwość awansu na wyższe stanowisko. Pracownicy tkwią "przylepieni" do obecnej funkcji, nie mając możliwości awansu i rozwoju...

Mobbing - prześladowanie osoby przez grupę (zwykle pojęcie to odnosi się do sytuacji w pracy). Charakterystyczną cechą mobbingu jest nękanie psychiczne, a czasem fizyczne jednej osoby przez inną...

Molestowanie - powtarzające się zachowanie, które narusza godność osobistą poprzez natrętne i uporczywe naprzykrzanie się, najczęściej bliskie napastowaniu. Zachowanie to, sprzeczne z normami...

Molestowanie psychiczne - forma molestowania, która polega na celowym zadawaniu cierpienia psychicznego innej osobie. Objawia się m.in. ubliżaniem i stosowaniem gróźb. Ofiarami molestowania...

Molestowanie seksualne - zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność. Jest nieakceptowane przez społeczeństwo i uważane za sprzeczne z normami społecznymi. Kodeks pracy definiuje...

Mowa nienawiści - używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec określonej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu. Mowa nienawiści stanowi...

Porządek dziobania - fraza, która w potocznym znaczeniu niesie przekaz informacyjny o tym, że im wyżej się ktoś znajduje w strukturze organizacyjnej, tym mniejsze prawdopodobieństwo doświadczenia...

status społeczny Pozycja społeczna - wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa...

Praca dzieci - termin odnoszący się do zatrudnienia dzieci, przez co tracą one dzieciństwo i możliwość uczęszczania do szkoły. Zjawisko to jest niebezpieczne i szkodliwe pod względem psychicznym...

Prawa osobiste - niezbywalne prawa człowieka bezpośrednio dotyczące jego integralności fizycznej i psychicznej, indywidualności, godności, pozycji w społeczeństwie oraz zapewniające warunki...

Prawo pracy - gałąź prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawo pracy reguluje m.in. takie kwestie jak: organizacja pracodawców i...