wiedza o zawodach Zawodoznawstwo – dziedzina socjologii pracy , której przedmiotem jest:* podział pracy (historyczny i aktualny); pojęcie zawodu , jego ewolucja w ciągu wieków; opis poszczególnych...

Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez...

Atrakcyjność zawodu - zespół pewnych właściwości zawodu i zbiorowo przypisywanych mu wartości, powszechnie uważanych za cenne oraz spodziewanych korzyści związanych z jego wykonywaniem. Dzięki...

Bakalaureat (łac. artium baccalaureus , w skrócie A.B.) – niższy stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. Stosowany był już w średniowieczu i nadal został zachowany w...

Bachelors degree – tytuł anglosaski zbliżony do polskiego Licencjat u. Przyznawany jest zwykle po ukończeniu czteroletnich studiów wyższych, chociaż niektóre programy studiów trwają 5 lat (np.

Bakalaureat (łac. artium baccalaureus , w skrócie A.B.) – niższy stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej. Stosowany był już w średniowieczu i nadal został zachowany w...

Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych , stwierdzający opanowanie przez ucznia lub młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu , umiejętności praktycznych oraz...

Deklaracja Bolońska - podstawa procesu na rzecz tworzenia harmonijnego systemu szkolnictwa wyższego w Europie, podniesienia prestiżu uczelni europejskich w porównaniu z uczelniami amerykańskimi...

Doktor - stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki. W Polsce stopień naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera...

Doktor habilitowany - stopień naukowy nadawany doktorom po ogłoszeniu drukiem rozprawy habilitacyjnej. Doktor habilitowany posiada uprawnienia do samodzielnego nauczania na określonej uczelni...

EQF

Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywa Unii Europejskiej wiążąca systemy edukacji krajów, mająca na celu zrozumienie zdobytych kwalifikacji w różnych państwach europejskich. Celem Ram jest...

Inżynier Europejski - międzynarodowy Certyfikat zawodowy Inżynier a, akceptowanym w ponad 30 krajach...

Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywa Unii Europejskiej wiążąca systemy edukacji krajów, mająca na celu zrozumienie zdobytych kwalifikacji w różnych państwach europejskich. Celem Ram jest...

Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywa Unii Europejskiej wiążąca systemy edukacji krajów, mająca na celu zrozumienie zdobytych kwalifikacji w różnych państwach europejskich. Celem Ram jest...

GED

General Educational Development - amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej. Aby go zdać, należy uzyskać wynik lepszy niż 60% uczniów kończących...

Inżynier – Tytuł zawodowy nadawany przez uczelnie po ukończeniu studiów inżynierskich. Osoba po uzyskaniu tytułu inżyniera jest profesjonalistą zajmującym się tworzeniem lub wykorzystaniem wiedzy...

EUR ING Logo Eur Ing, EUR ING Inżynier Europejski - międzynarodowy Certyfikat zawodowy Inżynier a, akceptowanym w ponad 30 krajach...

Jednolite studia magisterskie - studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy...

Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych , stwierdzający opanowanie przez ucznia lub młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu , umiejętności praktycznych oraz...

Kariera – droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, co nie jest błędem, gdyż każdy ma prawo do...

Klasyfikacja zawodów i specjalności - pięciopoziomowy, hierarchicznie usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Klasyfikacja grupuje poszczególne zawody...

Licencjat - w Polsce najniższy tytuł zawodowy, nadawany absolwentom studiów I stopnia . Tytuł ten oznacza osiągniecie wykształcenie na poziomie wyższym...