Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i...

Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i...

Role pomocnicze ( eksperci dziedzinowi ) – dodatkowe role, zazwyczaj uzupełniające rolę Biura Programu , które są powoływane tymczasowo w zależności od potrzeb lub są wykonywane w niepełnym...

Role pomocnicze ( eksperci dziedzinowi ) – dodatkowe role, zazwyczaj uzupełniające rolę Biura Programu , które są powoływane tymczasowo w zależności od potrzeb lub są wykonywane w niepełnym...

Ryzyko zagregowane - ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy wszystkie ryzyka są postrzegane łącznie a nie każde ryzyko (szansa bądź zagrożenie) z osobna. Pojęcie to może obejmować...

Ryzyko zagregowane - ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy wszystkie ryzyka są postrzegane łącznie a nie każde ryzyko (szansa bądź zagrożenie) z osobna. Pojęcie to może obejmować...

Akredytowana Organizacja Doradcza MSP – firmy doradcze polecane przez APM Group oraz Cabinet Office , ze względu na wiedzę o metodyce MSP i zatrudnianie doświadczonych i certyfikowanych...

Apetyt na ryzyko – poziom niepewności (ryzyka) jaki organizacja (lub jej część) uważa za możliwy do zaakceptowania.

Stan bieżący - bieżące (obecne) struktury, procesy oraz wydajność części biznesu, na które wpłynie program .

Stan bieżący - bieżące (obecne) struktury, procesy oraz wydajność części biznesu, na które wpłynie program .

Założenie - stwierdzenie, które przyjmuje prawdziwość wartości pewnych danych, potrzebnych do planowania, które obecnie są nieznane i mogą ulec zmianie w przyszłości (np.: przyszłe ceny energii lub...

Założenie - stwierdzenie, które przyjmuje prawdziwość wartości pewnych danych, potrzebnych do planowania, które obecnie są nieznane i mogą ulec zmianie w przyszłości (np.: przyszłe ceny energii lub...

Nadzór ( zapewnienie nadzoru , zabezpieczenie nadzoru ) - ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być...

Nadzór ( zapewnienie nadzoru , zabezpieczenie nadzoru ) - ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być...

Obiekt bazowy ( poziom bazowy , obiekt odniesienia , poziom odniesienia ) - wzorzec referencyjny (porównawczy), względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. Termin...

BAU

Zwykła działalność biznesowa ( ZDB ) - sposób, w jaki organizacja prowadzi swoją codzienną działalność (aktywność) biznesową, aby osiągnąć zakładane przez nią cele bądź rezultaty .

Zwykła działalność biznesowa ( ZDB ) - sposób, w jaki organizacja prowadzi swoją codzienną działalność (aktywność) biznesową, aby osiągnąć zakładane przez nią cele bądź rezultaty .

Decydent zmiany biznesowej ( DZB ) - rola zdefiniowana w MSP , przedstawiciel reprezentujący grupę kierowników zmiany biznesowej , termin podobny do głównego kierownika zmiany biznesowej lub...