Zapas – określona miarami ilościowymi lub wartościowymi ilość dóbr znajdująca się w ściśle określonej lokalizacji, które na chwilę obecną nie są wykorzystywane, lecz ich obecność pozwoli na...

Sterowanie zapasami, Zarządzanie materiałami, ang. Materials management Zarządzanie zapasami – całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Algorytm MRP - zaawansowany algorytm, służący do obliczenia szczegółowego planu produkcji na podstawie MPS (harmonogramu głównego produkcji), zgodnie ze strukturami konstrukcyjnymi poszczególnych...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Analiza XYZ (Klasyfikacja XYZ) - metoda zarządzania zapasami będąca uzupełnieniem metody ABC , w której zapasy rozpatruje się z punktu widzenia regularności zapotrzebowania i dokładności...

Centrum dystrybucji - magazyn w którym składowane są towary przeznaczone do wysłania ich do detalistów, hurtowników lub konsumentów. Centrum jest kluczowym elementem w procesie realizacji...

Cross-docking - sposób obsługi ładunku, polegający na przyjęciu ładunku do Magazyn u, natychmiastowym przygotowaniu go do dalszego transportu, a następnie wysłaniu do następnego odbiorcy. Dzięki...

Dokumenty magazynowe - specjalizowane dokumenty przeznaczone do zarządzania stanami magazynowymi towarów. Dokumenty te rejestrują obrót towarami związany z przyjęciem, wydaniem, zmianą magazynu lub...

DRP

planowanie zapotrzebowania dystrybucji Distribution Requrements Planning (DRP) - system planowania dystrybucji. Usprawnia zarządzanie procesami dostaw wyrobów finalnych do sieci dystrybucyjnej...

Dwuszczeblowe sterowanie zapasami - zapasy możemy utrzymywać na dwóch szczeblach magazynowych. Szczebel wyższy pełni funkcje magazynu centralnego, natomiast niższy magazynu...

Gospodarka magazynowa - działalność, w skład której wchodzi zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów...

Gospodarowanie zapasami - czynności skupiające się na maksymalnej redukcji zapasów i optymalizacji przepływów materiałowych. Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie ich wielkości niezbędnej do...

Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna - podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne w procesie przepływu dóbr materialnych...

Remanent ( inwentaryzacja ) - ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień.

Just In Time ( JIT , Just-In-Time , dokładnie na czas ) - strategia zarządzania zapasami, stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie...

Just In Time ( JIT , Just-In-Time , dokładnie na czas ) - strategia zarządzania zapasami, stosowana w celu usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Order picking Komisjonowanie - proces magazynowy , polegający na rozformowaniu zbiorczych jednorodnych jednostek ładunkowych na opakowania jednostkowe, i zestawienie ich na jedną paletę zgodnie z...

Komputerowe systemy zarządzania zapasami - programy umożliwiające optymalizację poziomu i struktury zapasów przy utrzymaniu ciągłości zaopatrzenia procesów produkcji i obrotu towarowego. Programy...