Zarządzanie podatkami – świadome i zgodne z prawem działania, których celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Zarządzanie podatkami, zwane często...

Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport...

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane...

Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport...

Tax

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane...

Zarządzanie podatkami – świadome i zgodne z prawem działania, których celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Zarządzanie podatkami, zwane często...

Zarządzanie podatkami – świadome i zgodne z prawem działania, których celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Zarządzanie podatkami, zwane często...

Księga przychodów i rozchodów - księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo...

Rok podatkowy ( rok obrotowy , rok finansowy ) – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z...

Rok podatkowy ( rok obrotowy , rok finansowy ) – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z...

Rok podatkowy ( rok obrotowy , rok finansowy ) – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z...

Karta podatkowa - uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu). Uwzględnia ona jednak rodzaj...

Karuzela podatkowa - organizacyjnie zaawansowane przestępcze schematy transakcyjne, wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości dodanej (VAT) w celu uchylania się od zapłaty podatku VAT...

Księga przychodów i rozchodów - księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo...

Metody opodatkowania firm - formy ewidencji podatkowej dostępne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Księga przychodów i...

Otoczenie podatkowe - czynniki wynikające z konsekwencji istnienia i realizacji podatków . Wywołują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie...

Pełna księgowość - forma opodatkowania, która wymaga zatrudnienia księgowej lub wynajęcia biura rachunkowego. Ze względu na zaawansowanie bywa bardzo kosztowna. Do jej prowadzenia zobowiązane są...

Podatek od nieruchomości – Podatek , w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości...

Prawo podatkowe - ogół przepisów, które regulują zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników i płatników. Prawo podatkowe stanowi także o...

Podatek od nieruchomości – Podatek , w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości...

Rachunkowość podatkowa – dotyczy ewidencji gospodarczej, która wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na Księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z prawem bilansowym. Zajmuje się...

Raj podatkowy oaza podatkowa ) - państwo lub jego wydzielona część, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju...

Rok podatkowy ( rok obrotowy , rok finansowy ) – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z...

Rok podatkowy ( rok obrotowy , rok finansowy ) – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z...