Centrum dystrybucji - magazyn w którym składowane są towary przeznaczone do wysłania ich do detalistów, hurtowników lub konsumentów. Centrum jest kluczowym elementem w procesie realizacji...

Cross-docking - sposób obsługi ładunku, polegający na przyjęciu ładunku do Magazyn u, natychmiastowym przygotowaniu go do dalszego transportu, a następnie wysłaniu do następnego odbiorcy. Dzięki...

Dokumenty magazynowe - specjalizowane dokumenty przeznaczone do zarządzania stanami magazynowymi towarów. Dokumenty te rejestrują obrót towarami związany z przyjęciem, wydaniem, zmianą magazynu lub...

Gospodarka magazynowa - działalność, w skład której wchodzi zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań ekonomicznych związanych z przechowywaniem zapasów...

Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna - podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne w procesie przepływu dóbr materialnych...

Order picking Komisjonowanie - proces magazynowy , polegający na rozformowaniu zbiorczych jednorodnych jednostek ładunkowych na opakowania jednostkowe, i zestawienie ich na jedną paletę zgodnie z...

Koszty magazynowania - koszty ściśle związane z działalnością i funkcjami jakie pełni...

Magazyn - samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, realizująca zadania przechowywania. Jest przystosowana do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej...

Magazyn – obiekt budowlany przystosowany do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko), plac półosłonięty (wiata), część...

przechowalnictwo Magazynowanie - czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem...

Metoda środka ciężkości - metoda umożliwiająca wyznaczenie odpowiedniej lokalizacji dla Magazyn u. Wykorzystuje położenie poszczególnych punktów nadania i odbioru . Najczęściej wykorzystuje...

Silos - budowla (lub część budowli) przeznaczona do tymczasowego składowania materiałów sypkich. Silos może tworzyć jedna lub wiele komór (silos jednokomorowy lub wielokomorowy). Obiekty te mają...

Zasady organizacji magazynu - sposoby organizacji magazynu i procesów w nim zachodzących w celu usprawnienia przepływu towarów oraz ich...

Zasobnik - budowla przeznaczona do krótkotrwałego składowania i przechowywania określonych materiał ów...