Zarządzanie kadrami – działania umożliwiające ludziom pracującym i zatrudniającym ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw...

Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą...

Awans – zmiana stanowiska pracy na lepiej płatne lub bardziej...

Badania lekarskie – narzucony przez Kodeks pracy obowiązek, zgodnie z którymi Pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy...

Bandh (hindi: बंद zamknięty ) - forma Strajk u lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, 1 czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie...

Choroba pracownika - choroba, na którą narażony jest pracownik . Szczególnym jej rodzajem może być choroba zawodowa lub wypadek przy pracy...

Choroba zawodowa - z medycznego punktu widzenia istotne zaburzenie stanu zdrowia wynikające z warunków pracy zawodowej. Choroba zawodowa powstaje wskutek stałego przebywania ciała w pozycji...

Czas pracy - pojęcie prawne, które określa długość czasu pracy oraz jego organizację. Jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę .

Dane osobowe pracownika – podstawowe dane dotyczące osoby starającej się o pracę lub już zatrudnionej w organizacji. Zazwyczaj podawane jako jedne z pierwszych przy wypełnianiu różnego rodzaju...

Degradacja – jedna z przyczyn ruchów kadrowych . Przeniesienie pracownika z wyższego stanowiska na niższe lub obniżenie jego stopnia służbowego. Pod procesem tym możemy także rozumieć podjęcie...

Dodatki do wynagrodzeń – dodatki, które wynikają z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw, które regulują stosunki pracy . Stanowią często dużą cześć wynagrodzenia . Niektóre z nich Pracodawca musi...

Dymisja – zwolnienie lub rezygnacja kogoś z zajmowanego stanowiska w organizacji. Może być wyrażona na piśmie, które też nosi nazwę dymisji. Na ogół wiąże się z koniecznością powołania następcy po...

Dyskryminacja w zatrudnieniu - uniemożliwienie lub utrudnienie danej osobie ubiegania się o pracę, jak również rezygnacja z zatrudnienia wybranej osoby z powodu jej rasy, wieku, płci, przekonań...

Emerytura – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy...

Etat - stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i...

Fluktuacja pracowników – płynność kadr, przemieszczanie się pracowników organizacji. Ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym...

Formy wynagrodzeń – sposoby uzależnienia wypłaty kwoty i struktury wynagrodzenia w zależności od nakładu lub efektów pracy pracownika...

Gherao (hindi: okrążenie ) - popularna w Indiach forma protestu lub Strajk u, polegająca na otoczeniu przez demonstrantów budynku instytucji rządowej i niewpuszczaniu lub niewypuszczaniu z niej...

Godziny nadliczbowe ( nadgodziny ) - zakres czasu przepracowany poza normalnym wymiarem godzin pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy wykonywana jest z polecenia pracodawcy. Godziny...

Hartal ( hartaal ) – forma strajku powszechnego z równoczesnym zaprzestaniem handlu. Stosowana jako sprzeciw wobec działalności rządu lub sytuacji politycznej w danym kraju, stosowana np. przez...