Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

W tym miejscu publikowane są informacje dotyczące zarządzania jakością, takie jak Total Quality Management, normy jakości ISO 9000, Kaizen, Six Sigma. Znajdują się tutaj również wiadomości o zarządzaniu wydajnością, dojrzałością czy jakością w IT. Dzięki artykułom zamieszczonym w tym dziale dowiedzieć można się także o kontroli jakości, metodach zarządzania jakością i statystycznym sterowaniu procesami.

Jakość (gr. poiotes ) - pojęcie po raz pierwszy najprawdopodobniej zdefiniowane przez Platona jako "pewien stopień doskonałości". W jego czasach było to pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało...

Zarządzanie jakością – koncepcja zarządzania, w której kluczowym celem wszelkich działań jest dostarczenie produktów i usług o określonej (zadeklarowanej) jakości. Często niesłusznie uważa się, że...

Jakość produktu – poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np.

QM

Zarządzanie jakością – koncepcja zarządzania, w której kluczowym celem wszelkich działań jest dostarczenie produktów i usług o określonej (zadeklarowanej) jakości. Często niesłusznie uważa się, że...

Jakość produktu – poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np.

Czternaście zasad Deminga ( 14 zasad Deminga ) - zaprezentowane w książce Williama Edwardsa Deminga Out of the crisis 14 punktów, których stosowanie wg jej autora powinno zapewnić amerykańskiemu...

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

5S

5S ( metoda 5 kroków , 5xS ) - metoda (proces) ciągłego doskonalenia, której celem jest stworzenia miejsca pracy spełniającego warunki sterowania wizualnego oraz Lean manufacturing . Wdrożenie 5S...

5W

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

5xS

5S ( metoda 5 kroków , 5xS ) - metoda (proces) ciągłego doskonalenia, której celem jest stworzenia miejsca pracy spełniającego warunki sterowania wizualnego oraz Lean manufacturing . Wdrożenie 5S...

Sześć Sigma ( 6 Sigma ) - metoda zarządzania jakością oparta na pozyskaniu jak największej liczby danych w celu późniejszego wykorzystania ich do osiągnięcia maksymalnej jakości. Cechą...

Zasady zarządzania jakością - osiem zasad zarządzania jakością, które zostały wprowadzone w normie ISO 9004 , wraz z nowelizacją norm ISO serii 9000 z 2000 roku. Ułatwiają one osiąganie celów...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Metoda ABCD ( metoda Suzuki ) - narzędzie eksperckie stosowane, gdy nie wiadomo, które z przyczyn mają większy, a które mniejszy wpływ na rozpatrywaną kwestię. Pozwala na zidentyfikowanie...

Diagram pokrewieństwa ( digram KJ , wykres podobieństw , wykres zależności , diagram powinowactwa ) - narzędzie wykorzystywane do porządkowania dużej ilości danych o charakterze jakościowym...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów - metoda zapobiegania skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Macierz analizy danych ( tablicowa analiza danych , matrycowa analiza danych , macierzowa analiza danych , wykres analizy danych , analiza danych pochodzących z macierzy ) - narzędzie obrazujące...

Punktowy diagram korelacji ( wykres korelacji , analiza korelacji , diagram rozproszenia , wykres rozproszenia , diagram rozrzutu , wykres rozrzutu , wykres zmiennych ) - rodzaj wykresu, który...

Analiza kosztów i korzyści – metoda oceny efektywności inwestycji i projektów biorąca pod uwagę całość przewidywanych korzyści i kosztów, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych (np. środowiskowych...

Analiza oddziaływań - szczególny rodzaj wywiadu, przeprowadzany ze wszystkimi członkami zespołu pracowniczego, na temat konieczności dokonywania zmian. Celem, dla którego jest on przeprowadzany...

Diagram Pareto ( diagram Pareto-Lorenza , wykres Pareto , analiza Pareto ) - rodzaj wykresu, zawierającego zarówno słupki, jak i wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a...

Analiza pola sił - narzędzie doskonalenia jakości ułatwiające ocenę zaistniałego problemu. Można ją wykorzystać, gdy zidentyfikowaliśmy już dany problem i musimy wybrać najlepsze rozwiązanie.