Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

Finansowe aspekty zarządzania, takie jak: wskaźniki finansowe, certyfikaty i uprawnienia finansowe czy podatki. Znajdują się tutaj także artykuły dotyczące teorii i modeli finansowych, zarządzania ryzykiem finansowym. W tym miejscu publikowane są również hasła dotyczące ubezpieczeń, stanowisk w finansach czy inwestycjach.

Zarządzanie finansami ( zarządzanie finansowe ) – dziedzina zarządzania związana z zasobami finansowymi organizacji. Jest procesem wspomagającym realizację pozostałych dziedzin zarządzania, w tym...

Zarządzanie finansami ( zarządzanie finansowe ) – dziedzina zarządzania związana z zasobami finansowymi organizacji. Jest procesem wspomagającym realizację pozostałych dziedzin zarządzania, w tym...

Zarządzanie finansami ( zarządzanie finansowe ) – dziedzina zarządzania związana z zasobami finansowymi organizacji. Jest procesem wspomagającym realizację pozostałych dziedzin zarządzania, w tym...

ABC

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i...

ACCA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca i egzaminująca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate ) należy zdać lub być zwolnionym z...

Konto księgowe – podstawowe narzędzie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika aktywów , pasywów...

Księgi rachunkowe – księgi prowadzone na podstawie dowodów księgowych , ujmujące zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Są to podstawowe instrumenty księgowości...

Rachunkowość – system informacyjny, dzięki któremu można uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane dotyczące finansowych operacji w jednostce gospodarczej. System ten odzwierciedla proces prowadzonej...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ( SKwP ) – polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami...

Dowód księgowy – dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych . Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które...

Dowód księgowy – dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych . Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które...

Lean accounting - metoda rachunkowości zarządczej oparta o Lean Management , koncentrująca się głównie na ocenie i motywacji pracowników pod kątem właściwych, zgodnych z ideą Lean Management...

Płynność finansowa – zdolność firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań 1 . Często w definicji ujmuje się również zdolność do pokrywania niespodziewanych wydatków - zakupów wszelkiego...

Zarządzanie płynnością finansową - zespół zadań dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa, polegający na utrzymywaniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych i linii...

Zasady rachunkowości – zbiór obowiązujących reguł , procedur i norm , które są stosowane w praktyce, aby dostarczane informacje o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, jego działalności...

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

Amortyzacja – proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym lub sposób rozłożenia kosztów aktywów w czasie, w którym dane aktywa są...