Dystrybucja - rozprowadzanie produktów od producent a do ostatecznych nabywców. Obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortyment owych różnic...

Zarządzanie dystrybucją - zarządzanie procesami związanymi z dostarczeniem nabywcom produkt u o oczekiwanych cechach i jakości, w najlepszym miejscu i czasie, dogodnej formie i w najlepszych...

Akwizycja – jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie...

Akwizytor – pracownik albo agent przedsiębiorstwa zbierający dla niego zamówienia lub prowadzący sprzedaż bezpośrednią (np. perfumy, drogny sprzęt AGD), zawierający umowy o wykonanie usług...

Asortyment produktów - jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produkt ów...

Personel wspierający akwizytorów - pomaga zwiększyć wysiłki akwizytorów zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług lecz nie jest on nastawiony na przyjmowanie...

Charakterystyka pracy akwizytora – praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i...

Kreowanie wizerunku sklepu – wszelkie działania prowadzące do tego, że sklep jest chętnie odwiedzany przez klientów , a produkty przez nich rozpoznawane i...

Akwizycja – jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie...

DEM

Zarządzanie popytem - prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów. Jego celem jest określanie wielkości przyszłego popyt u i ciągła aktualizacja tej wartości. W...

Charakterystyka pracy akwizytora – praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i...

Kanał dystrybucji - zbiór wszystkich podmiotów gospodarczych , oraz ich relacji i powiązań, które biorą udział w przepływie towar ów, usług i informacji od producent a do klient a finalnego.

Akwizytor – pracownik albo agent przedsiębiorstwa zbierający dla niego zamówienia lub prowadzący sprzedaż bezpośrednią (np. perfumy, drogny sprzęt AGD), zawierający umowy o wykonanie usług...

Szkolenie akwizytorów – nabór akwizytorów wymaga przeprowadzenia pewnej selekcji. Nawet najbardziej utalentowany kandydat na akwizytora potrzebuje jednak specjalistycznego przeszkolenia, by posiąść...

Akwizycja – jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie...

Proces akwizycji – ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych...

Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą , za pośrednictwem której towar y i usługi trafiają do finalnych...

Dystrybucja franchisingowa - długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje...

Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku . Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów , lecz na...

Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producent ów dystrybucji pośrednik om zwanym hurtownik ami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towar ami do dużej...