Dystrybucja - rozprowadzanie produktów od producent a do ostatecznych nabywców. Obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortyment owych różnic...

Zarządzanie dystrybucją - zarządzanie procesami związanymi z dostarczeniem nabywcom produkt u o oczekiwanych cechach i jakości, w najlepszym miejscu i czasie, dogodnej formie i w najlepszych...

Akwizycja – jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie...

Akwizytor – pracownik albo agent przedsiębiorstwa zbierający dla niego zamówienia lub prowadzący sprzedaż bezpośrednią (np. perfumy, drogny sprzęt AGD), zawierający umowy o wykonanie usług...

Asortyment produktów - jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produkt ów...

Charakterystyka pracy akwizytora – praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i...

Dystrybucja detaliczna - działalność związana ze sprzedażą , za pośrednictwem której towar y i usługi trafiają do finalnych...

Dystrybucja franchisingowa - długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje...

Dystrybucja masowa - zakłada operowanie jednolitą kompozycja instrumentów marketingowych na całym rynku . Marketing masowy nie opiera się na różnicach dzielących potencjalnych klientów , lecz na...

Dystrybucja poprzez hurtowników - polega na powierzeniu przez producent ów dystrybucji pośrednik om zwanym hurtownik ami. Dzięki hurtownikom producenci mogą dotrzeć ze swoimi towar ami do dużej...

Dystrybucja pozasklepowa - rozwój pozasklepowych form handlu detalicznego jest przejawem narastającej tendencji przedsiębiorstw do nawiązywania bezpośrednich kontaktów ze swoimi klientami i...

GTIN - Globalny Numer Jednostki Handlowej – określa unikatowy kod przedmiotu handlu (wyrobu lub usługi). Nazwa GTIN określa zbiorczo całą rodzinę opracowanych przez GS1 struktur identyfikatorów.

Hurtownia - podmiot gospodarczy dokonujący transakcji hurt owych, najczęściej w opakowaniach zbiorczych. Organizacja ta prowadzi sprzedaż w dużych ilościach. Hurtownia swoją działalność kieruje do...

Intensywność dystrybucji - strategia dotycząca nasilenia i zakresu sprzedaży produktów i usług. Z punktu widzenia stopnia intensywności dystrybucji towarów można wyróżnić: dystrybucję intensywną...

Kanał dystrybucji - zbiór wszystkich podmiotów gospodarczych , oraz ich relacji i powiązań, które biorą udział w przepływie towar ów, usług i informacji od producent a do klient a finalnego.

Kreowanie wizerunku sklepu – wszelkie działania prowadzące do tego, że sklep jest chętnie odwiedzany przez klientów , a produkty przez nich rozpoznawane i...

Kryteria lokalizacji hurtowni - kryteria według których wyznacza się optymalne rozmieszczenie hurtowni i jednoczesne zmniejszenie kosztów oraz stworzenie dobrze zorganizowanego systemu...

Logistyka dystrybucji - dotyczy organizacji transportu w celu sprzedania wyrobów końcowych i dostarczenia ich odpowiednim klientom przy jak najniższych kosztach. Jej celem jest zapewnienie...

Merchandising – działalność marketingowa, której istotę stanowi stosowanie znaków towarowych, postaci, przedstawień, wizerunków i symboli kojarzonych przez odbiorców z jednym produktem, najczęściej...

Metody wynagradzania akwizytorów – akwizycja polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem nabywcy w celu pozyskania nabywców, zbierania zamówień, a w konsekwencji...