Dostawa - jeden z trzech, obok jakości i kosztu , klasycznych czynników konkurencyjności. Sprowadza się do zapewnienia wymaganej ilości, różnorodności, terminowości dostaw produktu i szybkości...

and. Supply management Zarządzanie dostawą – dziedzina obejmująca zarządzanie zaopatrzeniem i podwykonawcami . Zajmuje się metodami i procesami z zakresu zakupu towarów i surowców lub...

Dostawca - podmiot biorący na siebie zadanie dostarczenia, w odpowiednim terminie, towaru, materiału lub usługi do odbiorcy, na podstawie zawartej...

Jakość dostaw - dostarcza informacji o właściwościach towar u w momencie jego przyjęcia. Oceny dokonuje się za pomocą formalnej i przekrojowej analizy systemów zarządzania jakością , które stosuje...

Kontrakt ( umowa ) - zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron (konsens), ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami...

Kryteria wyboru dostawców - czynniki brane pod uwagę przy wyborze dostawcy niezbędnego do efektywnego realizowania planu związanego z podstawową działalnością handlową, produkcyjną lub...

Kwalifikacja dostawców - przypisanie dostawców do odpowiednich grup na podstawie zebranych informacji. Proces kwalifikacji wiąże się z powstaniem bazy danych potencjalnych...

Logistyka zaopatrzenia - zajmuje się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych . Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji , poprzez zapewnienie...

Logistyka zaopatrzenia - zajmuje się przemieszczaniem materiałów od dostawców do przedsiębiorstw produkcyjnych . Stawia sobie za cel niedopuszczenie do przerwania produkcji , poprzez zapewnienie...

Podwykonawca - podmiot nieubiegający się o udzielenie mu zamówienia przez inwestora, który jednak z woli wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu...

Polityka T,S - sposó planowania dostaw , opierający się na optymalnej wielkości zamówienia oraz właściwym czasie realizacji...

Zarządzanie zakupami - zarządzanie procesem zakupów w organizacji, i związanych z nimi aspektów. Zarządzanie zakupami jest jedną z najważniejszych zadań w przedsiębiorstwie. Zajmuje się także...

SRM

SRM (Suplier Relationship Management) - systemy służące budowaniu relacji z dostawcami i dwukierunkowej wymianie informacji. SRM wspierają zarządzanie zakupami i bazą dostawców . Systemy SRP są...

Strategie zakupów - odpowiednie podejście do procesu planowania i organizacji zakupów. Strategie pozyskiwania dóbr uwzględniające charakter powiązań między sprzedającym a kupującym - dominującymi...

Podwykonawca - podmiot nieubiegający się o udzielenie mu zamówienia przez inwestora, który jednak z woli wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu...

Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby klienta , realizowane z jego udziałem. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza...

Zakupy w przypadku nieciągłości potrzeb - dokonywanie zakupów w sytuacji gdy występują wahania zapotrzebowania na dany towar. Dokonywanie zakupów w partiach wynikających z partii optymalnej jest...

Zarządzanie zakupami - zarządzanie procesem zakupów w organizacji, i związanych z nimi aspektów. Zarządzanie zakupami jest jedną z najważniejszych zadań w przedsiębiorstwie. Zajmuje się także...