Zarządzanie środowiskowe ( zarządzanie proekologiczne ) – "celowe działanie mające na celu utrzymanie i poprawę stanu środowiska naturalnego, na które oddziałuje działalność człowieka" 1 . Jest to...

Zarządzanie środowiskowe ( zarządzanie proekologiczne ) – "celowe działanie mające na celu utrzymanie i poprawę stanu środowiska naturalnego, na które oddziałuje działalność człowieka" 1 . Jest to...

Podatek ekologiczny - to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska , wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Podatek ekologiczny bywa też używany do osiągania dorażnych...

Podatek ekologiczny - to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska , wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Podatek ekologiczny bywa też używany do osiągania dorażnych...

Ekologistyka ( logistyka odzysku ) - obejmuje szereg działań prowadzących do ponownego wykorzystania produktów i materiałów. Głównym zadaniem ekologistyki jest planowanie efektywnego przepływu...

Ocena oddziaływania na środowisko ( OOŚ ) – jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska . Jest to ocena prawdopodobnych negatywnych lub pozytywnych skutków dla środowiska...

ISO 14000 - zbiór norm adresowanych do różnych aspektów zarządzania środowiskowego. Zawiera praktyczne narzędzia dla firm i organizacji chcących zidentyfikować i kontrolować swój wpływ na...

Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań), mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników...

Nadzór środowiskowy – monitoring działań organizacji pod względem ochrony środowiska w Polsce prowadzi Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo egzekwuje przepisy ochrony środowiska poprzez podległe...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - centralny organ administracji rządowej, kierujący działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska , która kontroluje przestrzeganie przepisów o...

Gospodarowanie odpadami - działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania...

ISO 14000 - zbiór norm adresowanych do różnych aspektów zarządzania środowiskowego. Zawiera praktyczne narzędzia dla firm i organizacji chcących zidentyfikować i kontrolować swój wpływ na...

Komisja Ochrony Środowiska - wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska...

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stała komisja senacka utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska...

Koszty ochrony środowiska – do podstawowych obciążeń finansowych należą podatki i opłaty ekologiczne, które są głównymi instrumentami ekonomicznymi służącymi ochronie środowiska oraz realizacji...

Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych - pojecie obejmujące organizację, planowanie i działanie w sferze gospodarki odpadami oraz...

Minimalizacja ilości odpadów – wszelkie działania mające na celu zmniejszenie ilości lub całkowite wyeliminowanie...

Minimalizacja ilości odpadów – wszelkie działania mające na celu zmniejszenie ilości lub całkowite wyeliminowanie...

Monitorowanie poziomu odpadów – zespół czynności polegających na gromadzeniu i analizowaniu danych o ilości wytworzonych, wykorzystanych, unieszkodliwionych oraz składowanych odpadów...

Monitorowanie poziomu odpadów – zespół czynności polegających na gromadzeniu i analizowaniu danych o ilości wytworzonych, wykorzystanych, unieszkodliwionych oraz składowanych odpadów...

Nadzór środowiskowy – monitoring działań organizacji pod względem ochrony środowiska w Polsce prowadzi Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo egzekwuje przepisy ochrony środowiska poprzez podległe...