Metoda ABCD ( metoda Suzuki ) - narzędzie eksperckie stosowane, gdy nie wiadomo, które z przyczyn mają większy, a które mniejszy wpływ na rozpatrywaną kwestię. Pozwala na zidentyfikowanie...

Lean accounting - metoda rachunkowości zarządczej oparta o Lean Management , koncentrująca się głównie na ocenie i motywacji pracowników pod kątem właściwych, zgodnych z ideą Lean Management...

Agile Alliance – organizacja nonprofit o zasięgu międzynarodowym, której celem jest propagowanie i zachęcanie do rozwoju praktyk, metod i sposobów zgodnych z Manifestem Agile . Organizacja wspiera...

Analiza oddziaływań - szczególny rodzaj wywiadu, przeprowadzany ze wszystkimi członkami zespołu pracowniczego, na temat konieczności dokonywania zmian. Celem, dla którego jest on przeprowadzany...

SIPOC ( COPIS ) – narzędzie używane przez zespół do zidentyfikowania wszystkich elementów procesu przed rozpoczęciem jego realizacji zgodnie z przyjętymi zasadami i wobec uzgodnionych kryteriów.

ASC X12 – amerykański standard ANSI elektronicznej wymiany danych, stosowany głównie w Ameryce Północnej. Zobacz też EDI EDIFACT ODETTE...

Zarządzanie aktywami - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC...

Projektowanie aksjomatyczne - metoda projektowania systemów z wykorzystaniem metod macierzowych do usystematyzowanej analizy transformacji potrzeb klienta na wymagania funkcjonalne, parametry...

BEM

Metoda elementów brzegowych – zaawansowana matematycznie metoda obliczeń fizycznych, która wykorzystuje rozwiązanie fundamentalne równania różniczkowego, przy czym aproksymacja następuje tylko na...

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona...

Zarządzanie korzyściami – temat ładu MSP obejmujący identyfikację, definiowanie, śledzenie, realizację i optymalizację korzyści w ramach programu i/lub poza nim.

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona...

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona...

BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

BPUG – organizacja stworzona aby pomagać użytkownikom w zaadoptowaniu, używaniu i kształtowaniu dostarczanych przez Cabinet Office produktów P3RM: PRINCE2 , MSP , M o R i P3O . Cel ten realizowany...

Beyond Budgeting - koncepcja zarządzania charakteryzująca się odejściem od budżetowania...

BIM

Modelowanie informacji o budynku – oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli...