Test osobowości - Kwestionariusz , ankieta lub inny znormalizowany instrument stworzony do ujawniania aspektów charakteru człowieka lub jego natury psychologicznej. Pierwsze testy osobowości...

16PF - Kwestionariusz osobowości skonstruowany w 1956 przez Raymonda Cattela . Polskiej adaptacji testu dokonała w 1970 Maria Nowakowska, nadając mu skrót 16CO. Wynik tego testu nie powinien być...

Cechy osobowości - względnie stałe, charakterystyczne dla jednostki, zgeneralizowane tendencje do określonych zachowań, emocji i sądów, przejawiających się w różnych sytuacjach. Tak rozumiana cecha...

Enneagram - model ludzkiej osobowości używany jako typologia 9 powiązanych ze sobą rodzajów osobowości, opartych na wykresie dziewięcioramiennej gwiazdy. Wykres ten wskazuje również na pewne...

EPQ-R - Kwestionariusz służący do oceny cech osobowości osoby badanej. Teoria Eysencka bazuje głównie na założeniach psychologii i genetyki. Mimo tego, że Eysenck był behawiorystą, który uważał, że...

Forté Profile - narzędzie służące do ustalenia stylu komunikowania się osoby badanej. Forté bada naturalny styl komunikacji uczestnika badania (mocne i słabe strony) oraz to, w jaki sposób dany...

Sorter Temperamentów Keirsey Temperament Sorter - test osobowości w formie Kwestionariusz a, który ma pomóc ludziom w zrozumieniu samych siebie i innych. Ten rodzaj testu osobowości często jest...

Kwestionariusz samoopisowy - rodzaj testu psychologicznego w formie Kwestionariusz a lub ankiety. Zwykle test tego typu składa się z bezpośrednich pytań dotyczących m.in. zachowań i cech...

MBTI - kwestionariusz służący do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji. Ten wskaźnik psychologiczny jest często stosowany w wielu dziedzinach, takich...

MCMI-III - narzędzie diagnozy psychologicznej, którego celem jest dostarczenie informacji dotyczących zaburzeń. Ma inną formę niż pozostałe testy osobowości . Model testu opiera się na czterech...

Metoda DISC - grupa testów osobowości rozwiniętych m.in. przez Johna Geiera. Testy z tej grupy oparte są m.in. na pracy Williama Moultona Marstona z 1928 roku. DISC polega na wybraniu z...

MMPI - jeden z najczęściej stosowanych psychologicznych testów osobowości . Obecnie jest używana druga wersja testu (MMPI-2), bez polskiego tłumaczenia i standaryzacji. MMPI zawiera 567 pytań, na...

NEO PI-R - Test osobowości będący miernikiem pięcioczynnikowego modelu osobowości . Składa się z 240 twierdzeń. NEO PI-R pozwala zmierzyć sześć aspektów osobowości każdej z cech opisanych przez...

NPA

NPA - Test osobowości stworzony do ocenienia osobowości uczestnika w pięciu wymiarach: ekstrawersja; neurotyczność; sumienność; zgodność; otwartość. Kwestionariusz składa się z 10 pytań i został...

Pięcioczynnikowy model osobowości - model opisujący pięć szerokich wymiarów osobowości człowieka. Jego autorami są Paula Costy i Roberta...

Test apercepcji tematycznej Murraya - jeden z pierwszych powszechnie używanych testów psychologicznych, stworzony przez Henryego Murraya . Test składa się z 31 obrazków, przedstawiających mężczyzn...

Test projekcyjny - metoda badania psychologicznego, w której osoba badana nadaje indywidualne znaczenia wieloznacznemu materiałowi bodźcowemu, co ujawnia jej stany psychiczne, Cechy osobowości ...

Test Rorschacha - Test projekcyjny stworzony w 1921 roku przez szwajcarskiego psychoanalityka, cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych. Test jest używany głównie przez...