Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

Temat (ed.2005. komponent ) - aspekt zarządzania projektem , którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne. 1 Każdy temat to również...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Apetyt na ryzyko ( skłonność do akceptacji ryzyka ) - indywidualne nastawienie danej organizacji dopodejmowania ryzyka , które z kolei wyznacza poziom ryzyka, jaki ta organizacja uważa za możliwy...

Unikanie - jedna z kategorii reakcji na ryzyko związane z zagrożeniem, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal oddziaływało albo może więcej nie zaistnieć. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Unikanie - jedna z kategorii reakcji na ryzyko związane z zagrożeniem, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal oddziaływało albo może więcej nie zaistnieć. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Poziom odniesienia ( obiekt odniesienia ) - poziom lub obiekt bazowy, względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects...

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .

Produkt zarządczy bazowy ( produkt zarządczy będący obiektem odniesienia ) - rodzaj produktu zarządczego określającego aspekty projektu , który po zatwierdzeniu podlega kontroli zmian .

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Przegląd korzyści (ed.2005 przegląd poprojektowy , przegląd powdrożeniowy ) - jeden lub więcej przeglądów wykonywanych po zamknięciu projektu w celu określenia, czy uzyskano oczekiwane korzyści .

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Plan Przeglądu Korzyści (ed.2005 Plan Przeglądu Poprojektowego ) - produkt zarządczy przygotowany na użytek Przewodniczącego Projektu , który określa jak i kiedy można dokonać pomiaru korzyści...

Bibliotekarz Konfiguracji - fakultatywna rola w zespół zarządzania projektem , do której obowiązków należy przede wszystkim opieka nad wszystkimi oryginałami produktów zarządczych projektu oraz...

Biuro projektu (ed. 2005 Biuro Wsparcia Projektu ) - biuro ustanowione na pewien czas w celu wsparcia realizacji konkretnego pomysłu wprowadzenia zmiany realizowanej jako projekt . Jeżeli je...

Bliskość ryzyka - czynnik czasowy ryzyka , tzn. określenie kiedy zmaterializowanie się ryzyk będzie bardziej prawdopodobne i stopień ich wpływu różny w zależności od tego, kiedy one wystąpią. 1...

Budżet ryzyka - suma pieniędzy zawarta w budżecie projektu , odłożona na finansowanie konkretnych reakcji kierownictwa projektu na związane z nim zagrożenia i szansy (np. na pokrycie kosztów planów...

Budżet ryzyka - suma pieniędzy zawarta w budżecie projektu , odłożona na finansowanie konkretnych reakcji kierownictwa projektu na związane z nim zagrożenia i szansy (np. na pokrycie kosztów planów...

Budżet zmian - środki pieniężne przydzielone Komisji do Spraw Zmian przeznaczone na realizację zatwierdzonych wniosków o wprowadzenie zmian . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with...

Uzasadnienie Biznesowe - opis przyczyn i uzasadnienie przedsięwzięcia organizacyjnego ( projektu ) oparte zwykle na oszacowanych kosztach projektu, związanych z nim ryzykiem oraz spodziewanych...