Technika - instrukcja postępowania krok po kroku, przy użyciu której w poszczególnych procesach wytwarzane lub wykorzystywane są produkty specjalistyczne i zarządcze. PRINCE2 może współpracować z...

Technika - instrukcja postępowania krok po kroku, przy użyciu której w poszczególnych procesach wytwarzane lub wykorzystywane są produkty specjalistyczne i zarządcze. PRINCE2 może współpracować z...

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian ) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach...

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian ) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Technika sterowania zmianami - technika definiowana w edycji PRINCE2 z 2005 r, obejmująca procedury i formularze, zalecane do stosowania w przypadku wszystkich zmian produktów specjalistycznych ...

Technika sterowania zmianami - technika definiowana w edycji PRINCE2 z 2005 r, obejmująca procedury i formularze, zalecane do stosowania w przypadku wszystkich zmian produktów specjalistycznych ...

Działania korygujące - zbiór czynności podejmowanych w celu zażegnania zagrożenia tolerancji dla planu lub usunięcia wady produktu . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2...

Działania korygujące - zbiór czynności podejmowanych w celu zażegnania zagrożenia tolerancji dla planu lub usunięcia wady produktu . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2...

Diagram następstwa produktów - diagram pokazujący kolejność wytwarzania oraz wzajemne zależności pomiędzy produktami wymienionymi w diagramie struktury produktów . Diagram powinien uwzględniać...

Diagram struktury produktów - hierarchia wszystkich produktów , które mają być wytworzone w ramach planu . Celem tworzenia diagramu jest zrozumienie składu i funkcji wszystkich produktów, które...

Działania korygujące - zbiór czynności podejmowanych w celu zażegnania zagrożenia tolerancji dla planu lub usunięcia wady produktu . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Zagadnienie (ed.2005 zagadnienie projektowe ) - cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu , planu lub celu (czas, koszt, jakość ...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Kierownik Projektu - osoba, której powierzono uprawnienia i obowiązek bieżącego zarządzania projektem , by dostarczył on wymagane produkty w granicach uzgodnionych z Komitetem Sterującym .

Kierownik przeglądu jakości - specyficzna rola związana z przeglądem jakości przewodniczy naradzie przeglądu jakości i odpowiada za jej zorganizowanie, program, przebieg, uzgodnione zadania oraz...