Wynagrodzenie – całkowity dochód pracownika wynikający z podjęcia i wykonania określonej pracy...

Dodatki do wynagrodzeń – dodatki, które wynikają z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw, które regulują stosunki pracy . Stanowią często dużą cześć wynagrodzenia . Niektóre z nich Pracodawca musi...

Świadczenia dodatkowe - dodatkowe świadczenie pracodawcy dla pracownika . Jednymi z najczęściej oferowanych benefitów są szkolenia, kursy, konferencje a także prywatna opieka...

Formy wynagrodzeń – sposoby uzależnienia wypłaty kwoty i struktury wynagrodzenia w zależności od nakładu lub efektów pracy pracownika...

Metody wynagradzania akwizytorów – akwizycja polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem nabywcy w celu pozyskania nabywców, zbierania zamówień, a w konsekwencji...

Metody wynagradzania akwizytorów – akwizycja polega na bezpośrednim kontakcie przedstawiciela sprzedawcy z przedstawicielem nabywcy w celu pozyskania nabywców, zbierania zamówień, a w konsekwencji...

Premia – składnik wynagrodzenia . Rodzaj płacy ruchomej, której wysokość i częstotliwość przyznania jest zależna od osiągnięcia przez pracowników efektów pracy zgodnych z przyjętymi...

Udział w zyskach – rodzaj wynagrodzenia , zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje...

Prowizja od sprzedaży – jeden ze sposobów wynagradzania pracowników . Jest to udział pracownika w korzyściach jakie jego praca przynosi. Zależy bowiem ona od ceny dóbr i usług jakie uda mu się...

Regulamin wynagradzania – integralna część regulaminu pracy , która jest obowiązkowym dokumentem dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników . Najważniejszym kryterium do posiadania...

Siatka wynagrodzeń - narzędzie ściśle wiążące stanowisko pracy z wynagrodzeniem , które ułatwia ustalanie pionowych różnic w płacach oraz zapewnia właściwą hierarchię płac i...

Siatka wynagrodzeń - narzędzie ściśle wiążące stanowisko pracy z wynagrodzeniem , które ułatwia ustalanie pionowych różnic w płacach oraz zapewnia właściwą hierarchię płac i...

Struktura systemu wynagrodzeń – składniki, które tworzą pod względem kwotowym i strukturalnym poziom indywidualnego wynagrodzenia . System wynagrodzeń obejmuje odpowiedni dobór składników i form...

Świadczenia dodatkowe - dodatkowe świadczenie pracodawcy dla pracownika . Jednymi z najczęściej oferowanych benefitów są szkolenia, kursy, konferencje a także prywatna opieka...

Udział w zyskach – rodzaj wynagrodzenia , zaliczany do dodatkowych składników wynagrodzenia tzw. dochodów odroczonych. Jest formą partycypacji finansowej, w której między pracowników zostaje...

Wartościowanie pracy – złożony proces organizacyjny, którego celem jest określenie wymagań treści danej pracy i ustalenie jej relatywnej wartości dla organizacji...