Stosunek pracy - pojęcie z zakresu prawa pracy oznaczające więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę . Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na...

Stosunek pracy - pojęcie z zakresu prawa pracy oznaczające więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę . Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na...

Etat - stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i...

umowa o zarządzanie Kontrakt menedżerski – nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi...

Leasing pracowniczy – wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Pracownicy pracują zgodnie z ustawą o pracy tymczasowej. Podmiot...

Mianowanie – podstawa nawiązania stosunku pracy , odrębna od umowy , powodująca powstanie stosunku służbowego wraz z doręczeniem osobie mianowanej aktu nominacyjnego przez właściwy organ...

Powołanie - źródło wystąpienia stosunku pracy, odmienne od umowy o pracę. Powołanie dotyczy nawiązywania stosunku pracy z osobami powołanymi do pełnienia funkcji organów administracji państwowej...

Pracodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nawiązuje stosunek pracy z Pracownik ami. Istotą stosunku pracy jest...

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku...

Samozatrudnienie – sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek, własną odpowiedzialność i na własne...

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku...

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku...

Spółdzielcza umowa o pracę - jedno ze źródeł wystąpienia stosunku pracy . W odróżnieniu od stosunków pracy powstałych na innej podstawie, nie ma samoistnego bytu. Zawarcie bowiem spółdzielczej...

Umowa agencyjna - umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy) albo...

Umowa o dzieło - umowa cywilnoprawna określona Kodeksem Cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania...

Umowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy . Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez Pracownik a i pracodawcę , w których pracownik zobowiązuje się...

Umowa zlecenia – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła...

Wypowiedzenie umowy o pracę - oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, skutkujące rozwiązaniem tego stosunku po upływie okresu...