Sprawozdanie finansowe - dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa...

Sprawozdanie finansowe - dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa...

Sprawozdanie finansowe - dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa...

Sprawozdanie finansowe - dokument zestawiający dane liczbowe, które dostarczają informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji organizacji. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku ( Aktywa ) oraz wskazuje na źródła jego finansowania ( Pasywa ). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań...

Konto bilansowe – konta księgowe, które służą do rejestracji stanu i zmian składników bilansu , tj. środków gospodarczych i źródeł ich finansowania ( aktywów i pasywów ). Zadaniem kont bilansowych...

Beyond Budgeting - koncepcja zarządzania charakteryzująca się odejściem od budżetowania...

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

Bilans – dokument obrazujący stan i strukturę posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku ( Aktywa ) oraz wskazuje na źródła jego finansowania ( Pasywa ). Bilans należy do obowiązkowych sprawozdań...

Budżet - plan dochodów i wydatków w określonym czasie. W ramach budżetu dokonuje się oszacowania przychodów i wydatków w danym okresie. Budżet może zostać sporządzony dla pojedynczej osoby...

Budżetowanie – proces obejmujący planowanie , tworzenie i zatwierdzanie Budżet u, a także późniejszą jego kontrolę . Budżetowanie to jeden z elementów skutecznego zarządzania firmą. Praktyczne...

Budżet - plan dochodów i wydatków w określonym czasie. W ramach budżetu dokonuje się oszacowania przychodów i wydatków w danym okresie. Budżet może zostać sporządzony dla pojedynczej osoby...

Budżetowanie – proces obejmujący planowanie , tworzenie i zatwierdzanie Budżet u, a także późniejszą jego kontrolę . Budżetowanie to jeden z elementów skutecznego zarządzania firmą. Praktyczne...

CA

Biegły rewident ( audytor finansowy ) – osoba uprawniona do badania sprawozdań finansowych...

CAPEX ( wydatki inwestycyjne ) – typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony, gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich...

CAPEX ( wydatki inwestycyjne ) – typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony, gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich...

Rachunek przepływów pieniężnych ( RPP , sprawozdanie z przepływów pieniężnych ) – sprawozdanie pokazujące przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym, czyli z uwzględnieniem...