Socjologia pracy - dyscyplina zajmująca się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą . Jej przedmiotem jest w szczegolności wpływ jaki wywiera Podział pracy na kształtowanie się struktur...

Adaptacja pracownika – społeczno-zawodowy proces wprowadzenia nowego pracownika na Stanowisko pracy oraz zapoznania go z kulturą organizacyjną i przystosowania go do środowiska pracy. Celem...

Agencja zatrudnienia - niepubliczna lub państwowa jednostka organizacyjna, świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ...

Ankieta – najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych . Jest to Kwestionariusz , zawierający pytania dotyczące określonego, badanego tematu, wykorzystywany zwykle...

Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających...

Badania ankietowe - najbardziej popularny sposób uzyskiwania informacji od specjalnie dobranej grupy reprezentantów. Dla ustalenia badanej populacji stosuje się dobór losowy, gdy ich liczba jest...

Bandh (hindi: बंद zamknięty ) - forma Strajk u lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, 1 czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie...

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

Co warto wiedzieć o pracodawcy – jedną z pierwszych czynności osoby poszukującej pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie , czyli przeprowadzenie wywiadu gospodarczego . Zaniedbanie...

Rekrutacja oparta na kompetencjach – proces rekrutacji opartej na interpersonalnej zdolności kandydatów do rzetelnego, ciekawego informowania potencjalnego pracodawcy o swoich doświadczeniach...

List motywacyjny – pismo zawierające dane kandydata oraz wyselekcjonowany opis tych faktów z jego życia, które wydają się ważne dla przyszłego pracodawcy . Składa się ze wstępu, części zasadniczej...

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

CV

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

dobór pracowników Dobór personelu - takie dopasowanie cech stanowiska pracy i kandydata, w których potencjał zawodowy pracownika jest jak najbardziej dopasowany do wymogów stanowiska pracy. Celem...

Zogniskowany wywiad grupowy – metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych w marketingu oraz psychologii, socjologii i badaniach...

Referencje – często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy . Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom . Dzięki...

Etat - stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i...