Socjologia pracy - dyscyplina zajmująca się zbiorowościami społecznymi i ich relacjami z pracą . Jej przedmiotem jest w szczegolności wpływ jaki wywiera Podział pracy na kształtowanie się struktur...

Adaptacja pracownika – społeczno-zawodowy proces wprowadzenia nowego pracownika na Stanowisko pracy oraz zapoznania go z kulturą organizacyjną i przystosowania go do środowiska pracy. Celem...

Agencja zatrudnienia - niepubliczna lub państwowa jednostka organizacyjna, świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ...

Ankieta – najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych . Jest to Kwestionariusz , zawierający pytania dotyczące określonego, badanego tematu, wykorzystywany zwykle...

Badania ankietowe - najbardziej popularny sposób uzyskiwania informacji od specjalnie dobranej grupy reprezentantów. Dla ustalenia badanej populacji stosuje się dobór losowy, gdy ich liczba jest...

Bandh (hindi: बंद zamknięty ) - forma Strajk u lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, 1 czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie...

Co warto wiedzieć o pracodawcy – jedną z pierwszych czynności osoby poszukującej pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie , czyli przeprowadzenie wywiadu gospodarczego . Zaniedbanie...

CV

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

dobór pracowników Dobór personelu - takie dopasowanie cech stanowiska pracy i kandydata, w których potencjał zawodowy pracownika jest jak najbardziej dopasowany do wymogów stanowiska pracy. Celem...

Etat - stała posada na stanowisku przewidzianym w planie etatów i z wynagrodzeniem według taryfikatora instytucji zatrudniającej. Praca w maksymalnym wymiarze czasu dopuszczonym prawem pracy i...

Executive search – metoda rekrutacji , polegająca na bezpośrednim doborze kandydatów na stanowiska szczebla kierowniczego. Technika polega na określeniu grupy docelowej z pewnego segmentu rynku...

Gherao (hindi: okrążenie ) - popularna w Indiach forma protestu lub Strajk u, polegająca na otoczeniu przez demonstrantów budynku instytucji rządowej i niewpuszczaniu lub niewypuszczaniu z niej...

Hartal ( hartaal ) – forma strajku powszechnego z równoczesnym zaprzestaniem handlu. Stosowana jako sprzeciw wobec działalności rządu lub sytuacji politycznej w danym kraju, stosowana np. przez...

człowiek pracujący Homo laborans - jedna z podstawowych kategorii teoretycznych opisujących ludzkie działanie w ekonomii, ekonomii politycznej i socjologii pracy. Kategoria ta w koncepcji...

Jak zaprezentować się przyszłemu pracodawcy – wygląd (aparycja) wywiera zasadniczy wpływ na rozmówcę. Dzięki niemu, w świadomości rozmówcy tworzy się opinia zwana "pierwszym wrażeniem". To...

umowa o zarządzanie Kontrakt menedżerski – nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi...

Kwestionariusz - jedno z narzędzi badawczych, stanowiące zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi. Kwestionariusz jest podstawowym instrumentem pomiarowym w...