Socjologia organizacji - jedna z dyscyplin szczegółowych socjologii, obejmująca swym zakresem badania nad organizacja mi, rozumianymi jako grupy celowe ,oraz analizę procesów organizacyjnych...

Efekt Krugera-Dunninga – zjawisko w psychologii, polegające na przeceniania swoich umiejętności w pewnej dziedzinie przez osoby w niej niewykwalifikowane, przy jednoczesnym zaniżaniu oceny swoich...

Efekt Krugera-Dunninga – zjawisko w psychologii, polegające na przeceniania swoich umiejętności w pewnej dziedzinie przez osoby w niej niewykwalifikowane, przy jednoczesnym zaniżaniu oceny swoich...

grupa celowa Grupa zadaniowa - grupa społeczna, celowo powołana do zrealizowania konkretnego zadania. Tego typu grupy mają charakter krótkotrwały. Istnieją do momentu zrealizowania zadania. Więzi...

Hierarchia organizacyjna - wewnętrzna struktura organizacji, określająca stosunki nadrzędności i podporządkowania pomiędzy jej członkami. Najniższe miejsce w hierarchii zajmują pracownicy...

Okno Johari - pojęcie z zakresu psychologii oraz psychiatrii. Autorami teorii są amerykańscy badacze, Joe Luft oraz Harry Ingham. Pojęcie jest efektem badań nad dynamiką grupy, prowadzonych w...

Kodyfikacja wiedzy – zebranie w jednolitą, usystematyzowaną i opartą na wspólnych zasadach całość informacji (wiedzy) , potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa . Celem kodyfikacji wiedzy...

Okno Johari - pojęcie z zakresu psychologii oraz psychiatrii. Autorami teorii są amerykańscy badacze, Joe Luft oraz Harry Ingham. Pojęcie jest efektem badań nad dynamiką grupy, prowadzonych w...

Prawo Parkinsona − prawo, mówiące że "praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie" (oryg. ang. work expands as to fill the time available for its completion ). Autorem...

Emilka, proszę utworzyć artykuł. Jeśli nie ma na Wikipedii to na podstawie Kodyfikacja wiedzy w oparciu o artykuł z...

status społeczny Pozycja społeczna - wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa...

Prawo Parkinsona − prawo, mówiące że "praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie" (oryg. ang. work expands as to fill the time available for its completion ). Autorem...

Guanxi Quanxi - centralny konceptem w społeczeństwie chińskim, opisujący dynamikę w spersonalizowanej sieci wpływów. Jest to długotrwała osobista relacja między dwoma osobami, w obrębie której...

Rola społeczna - zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Jest to zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowania pozycji społecznej. Każda rola...

Socjalizacja - proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie...

inżynieria społeczna Socjotechnika - ogół metod, środków i działań praktycznych, zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych. Działania socjotechniki...

spoistość grupy Spójność grupy - właściwość grupy społecznej, charakteryzująca się brakiem wyraźnie odróżniające się od całości podgrupy ani kliki. W grupie spójnej między jej członkami występują...

Więź - relacja, wzajemne oddziaływanie międzyosobowe i międzygrupowe w obrębie zbiorowości. Relacje te podtrzymywane są przez siły i oddziaływania. Celem zawierania więzi są: podtrzymywanie...

Peter Principle Zasada Petera - zasada opisująca model awansu w organizacji. Zgodnie z nią w organizacji hierarchicznej każdy awansuje aż do osiągnięcia własnego progu niekompetencji. Zasadę...