Rola - zadania i zakres odpowiedzialności przewidziane dla każdego z członków zespołu zarządzania projektem , mogą one być dostosowane do potrzeb i rozmiarów konkretnego projektu - w ramach...

Opis roli - opis zbioru obowiązków specyficznych dla danej roli . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Struktura zespołu zarządzania projektem - schemat organizacyjny przedstawiający role , jakie będą wykorzystywane w zespole zarządzania projektem , wraz z osobami przypisanymi do tych ról oraz...

Zespół zarządzania projektem - cała struktura zarządzania projektem złożona z Komitetu Sterującego , Kierownika Projektu , wraz z wszelkimi rolami Kierownika Zespołu , Nadzoru Projektu i Wsparcia...

Opis roli - opis zbioru obowiązków specyficznych dla danej roli . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Rola - zadania i zakres odpowiedzialności przewidziane dla każdego z członków zespołu zarządzania projektem , mogą one być dostosowane do potrzeb i rozmiarów konkretnego projektu - w ramach...

Rola - zadania i zakres odpowiedzialności przewidziane dla każdego z członków zespołu zarządzania projektem , mogą one być dostosowane do potrzeb i rozmiarów konkretnego projektu - w ramach...

Struktura zespołu zarządzania projektem - schemat organizacyjny przedstawiający role , jakie będą wykorzystywane w zespole zarządzania projektem , wraz z osobami przypisanymi do tych ról oraz...

Zespół zarządzania projektem - cała struktura zarządzania projektem złożona z Komitetu Sterującego , Kierownika Projektu , wraz z wszelkimi rolami Kierownika Zespołu , Nadzoru Projektu i Wsparcia...

Rola - zadania i zakres odpowiedzialności przewidziane dla każdego z członków zespołu zarządzania projektem , mogą one być dostosowane do potrzeb i rozmiarów konkretnego projektu - w ramach...

Opis roli - opis zbioru obowiązków specyficznych dla danej roli . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Struktura zespołu zarządzania projektem - schemat organizacyjny przedstawiający role , jakie będą wykorzystywane w zespole zarządzania projektem , wraz z osobami przypisanymi do tych ról oraz...

Zespół zarządzania projektem - cała struktura zarządzania projektem złożona z Komitetu Sterującego , Kierownika Projektu , wraz z wszelkimi rolami Kierownika Zespołu , Nadzoru Projektu i Wsparcia...

Bibliotekarz Konfiguracji - fakultatywna rola w zespół zarządzania projektem , do której obowiązków należy przede wszystkim opieka nad wszystkimi oryginałami produktów zarządczych projektu oraz...

Biuro projektu (ed. 2005 Biuro Wsparcia Projektu ) - biuro ustanowione na pewien czas w celu wsparcia realizacji konkretnego pomysłu wprowadzenia zmiany realizowanej jako projekt . Jeżeli je...

Bibliotekarz Konfiguracji - fakultatywna rola w zespół zarządzania projektem , do której obowiązków należy przede wszystkim opieka nad wszystkimi oryginałami produktów zarządczych projektu oraz...

Biuro projektu (ed. 2005 Biuro Wsparcia Projektu ) - biuro ustanowione na pewien czas w celu wsparcia realizacji konkretnego pomysłu wprowadzenia zmiany realizowanej jako projekt . Jeżeli je...

Przewodniczący ( Przewodniczący Projektu , Przewodniczący Komitetu Sterującego ) - osoba, która ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że projekt zrealizuje swoje cele i przyniesie...

Przewodniczący ( Przewodniczący Projektu , Przewodniczący Komitetu Sterującego ) - osoba, która ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że projekt zrealizuje swoje cele i przyniesie...

Główny Dostawca - rola w Komitecie Sterującym , która dostarcza wiedzy i doświadczenia w zakresie głównych dyscyplin związanych z wytwarzaniem produktów , które projekt ma dostarczyć. Rola ta...

Główny Użytkownik - rola w Komitecie Sterującym odpowiedzialna za zagwarantowanie, że potrzeby użytkownika są prawidłowo określone oraz że dostarczone rozwiązanie spełniają te potrzeby. Rola ta...

Kierownik Projektu - osoba, której powierzono uprawnienia i obowiązek bieżącego zarządzania projektem , by dostarczył on wymagane produkty w granicach uzgodnionych z Komitetem Sterującym .

Kierownik Zespołu - osoba odpowiedzialna za wytworzenie produktów przydzielonych przez Kierownika Projektu , jak to określono w Grupie Zadań , o odpowiedniej jakości, w terminie i w granicach...

Komitet Sterujący - komitet, który odpowiada przed kierownictwem firmy lub programu za ogólne ukierunkowanie i zarządzanie strategiczne projektem. W projekcie posiada uprawnienia decyzyjne i ponosi...

Nadzór Projektu - rola Komitetu Sterującego polegająca na upewnieniu się, że projekt jest prowadzony prawidłowo. Każdy członek Komitetu Sterującego koncentruje się na określonym obszarze nadzoru...

Nadzór Projektu - rola Komitetu Sterującego polegająca na upewnieniu się, że projekt jest prowadzony prawidłowo. Każdy członek Komitetu Sterującego koncentruje się na określonym obszarze nadzoru...

Nadzór Projektu - rola Komitetu Sterującego polegająca na upewnieniu się, że projekt jest prowadzony prawidłowo. Każdy członek Komitetu Sterującego koncentruje się na określonym obszarze nadzoru...

Komitet Sterujący - komitet, który odpowiada przed kierownictwem firmy lub programu za ogólne ukierunkowanie i zarządzanie strategiczne projektem. W projekcie posiada uprawnienia decyzyjne i ponosi...

Przewodniczący ( Przewodniczący Projektu , Przewodniczący Komitetu Sterującego ) - osoba, która ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że projekt zrealizuje swoje cele i przyniesie...