Rachunkowość – system informacyjny, dzięki któremu można uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane dotyczące finansowych operacji w jednostce gospodarczej. System ten odzwierciedla proces prowadzonej...

Rachunkowość finansowa – system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym można...

Rachunkowość podatkowa – dotyczy ewidencji gospodarczej, która wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na Księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z prawem bilansowym. Zajmuje się...

Rachunkowość zarządcza ( rachunkowość menedżerska ) - część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej ), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania...

Rachunkowość – system informacyjny, dzięki któremu można uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane dotyczące finansowych operacji w jednostce gospodarczej. System ten odzwierciedla proces prowadzonej...

Rachunkowość finansowa – system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym można...

Rachunkowość finansowa – system ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym można...

Rachunkowość zarządcza ( rachunkowość menedżerska ) - część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej ), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania...

Rachunkowość zarządcza ( rachunkowość menedżerska ) - część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej ), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania...

Rachunkowość zarządcza ( rachunkowość menedżerska ) - część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej ), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania...

ABC

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i...

ACCA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca i egzaminująca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate ) należy zdać lub być zwolnionym z...

Konto księgowe – podstawowe narzędzie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika aktywów , pasywów...

Księgi rachunkowe – księgi prowadzone na podstawie dowodów księgowych , ujmujące zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Są to podstawowe instrumenty księgowości...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ( SKwP ) – polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami...

Dowód księgowy – dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych . Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które...

Dowód księgowy – dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych . Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które...

Lean accounting - metoda rachunkowości zarządczej oparta o Lean Management , koncentrująca się głównie na ocenie i motywacji pracowników pod kątem właściwych, zgodnych z ideą Lean Management...

Zasady rachunkowości – zbiór obowiązujących reguł , procedur i norm , które są stosowane w praktyce, aby dostarczane informacje o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, jego działalności...

Rachunek kosztów działań – metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

Amortyzacja – proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym lub sposób rozłożenia kosztów aktywów w czasie, w którym dane aktywa są...

Aktywa ( środki gospodarcze ) – kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, mające spowodować w przyszłości...

ACCA - międzynarodowa organizacja zrzeszająca i egzaminująca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Aby zostać członkiem stowarzyszonym (ang. affiliate ) należy zdać lub być zwolnionym z...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...