Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport...

CMR

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym, podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku. 1 Do Konwencji przystąpiły z...

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym, podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku. 1 Do Konwencji przystąpiły z...

Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport...

Dokumentacja przewozowa - rodzaj dokumentów wykorzystywanych do prowadzenia, zarządzania i kontrolowania działalności...

Dystrybucja franchisingowa - długookresowa, stała współpraca oparta na umowie między dwoma niezależnymi przedsiębiorcami, franchisodawcą i franchisobiorcą, w czasie której franchisodawca przekazuje...

Koszty transportu - koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo na Transport osób lub ładunków. Koszty, w odróżnieniu od nakładów i wydatków, mają postać precyzyjnie skalkulowanej wielkości, związanej...

Wykorzystanie samochodów prywatnych – wykorzystanie samochodów prywatnych w celach służbowych powinno być odpowiednio udokumentowane . Pracodawca ma różne możliwości rozliczania tego typu wydatków...