Praca dorywcza - każda praca , która trwa przez krótki okres i nie ma charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza jest rodzajem pracy sezonowej , ale różni się od niej tym, że dotyczy w zasadzie...

Choroba pracownika - choroba, na którą narażony jest pracownik . Szczególnym jej rodzajem może być choroba zawodowa lub wypadek przy pracy...

Choroba zawodowa - z medycznego punktu widzenia istotne zaburzenie stanu zdrowia wynikające z warunków pracy zawodowej. Choroba zawodowa powstaje wskutek stałego przebywania ciała w pozycji...

Czas pracy - pojęcie prawne, które określa długość czasu pracy oraz jego organizację. Jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę .

Ruchomy czas pracy - forma organizacji czasu pracy, której nie definiuje Kodeks Pracy, jest ona jednak stosowana w praktyce, jako korzystne rozwiązanie dla pracowników .Zasady stosowania ruchomego...

Godziny nadliczbowe ( nadgodziny ) - zakres czasu przepracowany poza normalnym wymiarem godzin pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy wykonywana jest z polecenia pracodawcy. Godziny...

Job sharing - podział pracy , w ramach którego dwaj pracownicy dzielą pracę na jednym stanowisku pełnoetatowym, rozdzielając między siebie wynagrodzenie oraz świadczenia odpowiednio do czasu pracy...

Niepełny wymiar czasu pracy - pojęcie prawne oznaczające pracę regularną, dobrowolną, bezterminową wykonywaną w czasie krótszym niż normalny, wynikającą z ogólnych przepisów prawnych lub przyjętych...

Choroba zawodowa - z medycznego punktu widzenia istotne zaburzenie stanu zdrowia wynikające z warunków pracy zawodowej. Choroba zawodowa powstaje wskutek stałego przebywania ciała w pozycji...

Organizacja przerw w pracy - organizacja planowanego lub nieplanowanego zaprzestania procesu pracy, która ma na celu usunięcia objawów zmęczenia. Długość przerw w pracy zależy od charakteru pracy...

Godziny nadliczbowe ( nadgodziny ) - zakres czasu przepracowany poza normalnym wymiarem godzin pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy wykonywana jest z polecenia pracodawcy. Godziny...

Praca dorywcza - każda praca , która trwa przez krótki okres i nie ma charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza jest rodzajem pracy sezonowej , ale różni się od niej tym, że dotyczy w zasadzie...

Praca sezonowa - praca , która wykonywana jest przez część roku i związana jest z określonym sezonem, a w szczególności z właściwą porą roku. Jej definicja nie została ujęta w Kodeksie Pracy ...

Ruchomy czas pracy - forma organizacji czasu pracy, której nie definiuje Kodeks Pracy, jest ona jednak stosowana w praktyce, jako korzystne rozwiązanie dla pracowników .Zasady stosowania ruchomego...

niem. Urlaub, ang. annual leave Urlop - czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika , który przewidziany jest przez przepisy prawa. W zależności od rodzaju urlopu pracownik może otrzymywać za...

Organizacja przerw w pracy - organizacja planowanego lub nieplanowanego zaprzestania procesu pracy, która ma na celu usunięcia objawów zmęczenia. Długość przerw w pracy zależy od charakteru pracy...