Prawo pracy - gałąź prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawo pracy reguluje m.in. takie kwestie jak: organizacja pracodawców i...

Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą...

Badania lekarskie – narzucony przez Kodeks pracy obowiązek, zgodnie z którymi Pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy...

Bandh (hindi: बंद zamknięty ) - forma Strajk u lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, 1 czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie...

Praca dorywcza - każda praca , która trwa przez krótki okres i nie ma charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza jest rodzajem pracy sezonowej , ale różni się od niej tym, że dotyczy w zasadzie...

Choroba pracownika - choroba, na którą narażony jest pracownik . Szczególnym jej rodzajem może być choroba zawodowa lub wypadek przy pracy...

Choroba zawodowa - z medycznego punktu widzenia istotne zaburzenie stanu zdrowia wynikające z warunków pracy zawodowej. Choroba zawodowa powstaje wskutek stałego przebywania ciała w pozycji...

Czas pracy - pojęcie prawne, które określa długość czasu pracy oraz jego organizację. Jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę .

Dane osobowe pracownika – podstawowe dane dotyczące osoby starającej się o pracę lub już zatrudnionej w organizacji. Zazwyczaj podawane jako jedne z pierwszych przy wypełnianiu różnego rodzaju...

Dodatki do wynagrodzeń – dodatki, które wynikają z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw, które regulują stosunki pracy . Stanowią często dużą cześć wynagrodzenia . Niektóre z nich Pracodawca musi...

Dyskryminacja w zatrudnieniu - uniemożliwienie lub utrudnienie danej osobie ubiegania się o pracę, jak również rezygnacja z zatrudnienia wybranej osoby z powodu jej rasy, wieku, płci, przekonań...

Emerytura – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy...

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę , powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonującą na podstawie tych umów pracę na rzecz pracodawcy .

Regulamin pracy – akt normatywny ustalający wewnętrzny porządek i organizację w zakładzie pracy. Określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy związane z procesem pracy . Czasami...

Ruchomy czas pracy - forma organizacji czasu pracy, której nie definiuje Kodeks Pracy, jest ona jednak stosowana w praktyce, jako korzystne rozwiązanie dla pracowników .Zasady stosowania ruchomego...

Fluktuacja pracowników – płynność kadr, przemieszczanie się pracowników organizacji. Ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym...

Gherao (hindi: okrążenie ) - popularna w Indiach forma protestu lub Strajk u, polegająca na otoczeniu przez demonstrantów budynku instytucji rządowej i niewpuszczaniu lub niewypuszczaniu z niej...

Godziny nadliczbowe ( nadgodziny ) - zakres czasu przepracowany poza normalnym wymiarem godzin pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy wykonywana jest z polecenia pracodawcy. Godziny...

Hartal ( hartaal ) – forma strajku powszechnego z równoczesnym zaprzestaniem handlu. Stosowana jako sprzeciw wobec działalności rządu lub sytuacji politycznej w danym kraju, stosowana np. przez...

Job sharing - podział pracy , w ramach którego dwaj pracownicy dzielą pracę na jednym stanowisku pełnoetatowym, rozdzielając między siebie wynagrodzenie oraz świadczenia odpowiednio do czasu pracy...

Stosunek pracy - pojęcie z zakresu prawa pracy oznaczające więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę . Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na...