Prawo pracy - gałąź prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawo pracy reguluje m.in. takie kwestie jak: organizacja pracodawców i...

Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą...

Badania lekarskie – narzucony przez Kodeks pracy obowiązek, zgodnie z którymi Pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy...

Bandh (hindi: बंद zamknięty ) - forma Strajk u lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, 1 czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie...

Choroba pracownika - choroba, na którą narażony jest pracownik . Szczególnym jej rodzajem może być choroba zawodowa lub wypadek przy pracy...

Choroba zawodowa - z medycznego punktu widzenia istotne zaburzenie stanu zdrowia wynikające z warunków pracy zawodowej. Choroba zawodowa powstaje wskutek stałego przebywania ciała w pozycji...

Czas pracy - pojęcie prawne, które określa długość czasu pracy oraz jego organizację. Jest zasadniczą częścią czasu ekonomicznego. Wymiar czasu pracy zależy od rodzaju zawartej umowy o pracę .

Dane osobowe pracownika – podstawowe dane dotyczące osoby starającej się o pracę lub już zatrudnionej w organizacji. Zazwyczaj podawane jako jedne z pierwszych przy wypełnianiu różnego rodzaju...

Dodatki do wynagrodzeń – dodatki, które wynikają z przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw, które regulują stosunki pracy . Stanowią często dużą cześć wynagrodzenia . Niektóre z nich Pracodawca musi...

Dyskryminacja w zatrudnieniu - uniemożliwienie lub utrudnienie danej osobie ubiegania się o pracę, jak również rezygnacja z zatrudnienia wybranej osoby z powodu jej rasy, wieku, płci, przekonań...

Emerytura – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy...

Fluktuacja pracowników – płynność kadr, przemieszczanie się pracowników organizacji. Ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym...

Gherao (hindi: okrążenie ) - popularna w Indiach forma protestu lub Strajk u, polegająca na otoczeniu przez demonstrantów budynku instytucji rządowej i niewpuszczaniu lub niewypuszczaniu z niej...

Godziny nadliczbowe ( nadgodziny ) - zakres czasu przepracowany poza normalnym wymiarem godzin pracy. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy wykonywana jest z polecenia pracodawcy. Godziny...

Hartal ( hartaal ) – forma strajku powszechnego z równoczesnym zaprzestaniem handlu. Stosowana jako sprzeciw wobec działalności rządu lub sytuacji politycznej w danym kraju, stosowana np. przez...

Job sharing - podział pracy , w ramach którego dwaj pracownicy dzielą pracę na jednym stanowisku pełnoetatowym, rozdzielając między siebie wynagrodzenie oraz świadczenia odpowiednio do czasu pracy...

Lock- in - odnosi się do praktyki uniemożliwiania pracownikom fizycznego opuszczenia miejsca pracy. W większości system ów prawnych jest to nielegalne, czasami jednak odnotowywane, w szczególności...

Lokaut - stałe lub czasowe zamknięcie całości lub części zakładu pracy (niedopuszczenie pracowników do pracy ). Jest dopuszczalny tylko w szczególnych sytuacjach, z powodu braku jego uregulowania...

Mobbing - prześladowanie osoby przez grupę (zwykle pojęcie to odnosi się do sytuacji w pracy). Charakterystyczną cechą mobbingu jest nękanie psychiczne, a czasem fizyczne jednej osoby przez inną...

Molestowanie seksualne - zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność. Jest nieakceptowane przez społeczeństwo i uważane za sprzeczne z normami społecznymi. Kodeks pracy definiuje...

Niepełny wymiar czasu pracy - pojęcie prawne oznaczające pracę regularną, dobrowolną, bezterminową wykonywaną w czasie krótszym niż normalny, wynikającą z ogólnych przepisów prawnych lub przyjętych...