Prawo ochrony środowiska - gałąź prawa, która obejmuje zagadnienia ochrony środowiska . Oprócz regulacji krajowych w jej skład wchodzą również traktaty...

Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań), mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników...

Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań), mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników...

Decyzja środowiskowa ( decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ) - decyzja wydawana w sprawie przedsięwzięć , które mogą znacząco oddziaływać na...

Podatek ekologiczny - to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska , wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Podatek ekologiczny bywa też używany do osiągania dorażnych...

Podatek ekologiczny - to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska , wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Podatek ekologiczny bywa też używany do osiągania dorażnych...

Ekologistyka ( logistyka odzysku ) - obejmuje szereg działań prowadzących do ponownego wykorzystania produktów i materiałów. Głównym zadaniem ekologistyki jest planowanie efektywnego przepływu...

Ekościema 1 ( zielone kłamstwo 2 ) - działanie, które polega na wywoływaniu u klientów wrażenia, że dana firma lub produkt jest zgodny lub działa zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska.

Ocena oddziaływania na środowisko ( OOŚ ) – jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska . Jest to ocena prawdopodobnych negatywnych lub pozytywnych skutków dla środowiska...

Zarządzanie środowiskowe ( zarządzanie proekologiczne ) – "celowe działanie mające na celu utrzymanie i poprawę stanu środowiska naturalnego, na które oddziałuje działalność człowieka" 1 . Jest to...

Nadzór środowiskowy – monitoring działań organizacji pod względem ochrony środowiska w Polsce prowadzi Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo egzekwuje przepisy ochrony środowiska poprzez podległe...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - centralny organ administracji rządowej, kierujący działalnością Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska , która kontroluje przestrzeganie przepisów o...

Ekościema 1 ( zielone kłamstwo 2 ) - działanie, które polega na wywoływaniu u klientów wrażenia, że dana firma lub produkt jest zgodny lub działa zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska.

Ekościema 1 ( zielone kłamstwo 2 ) - działanie, które polega na wywoływaniu u klientów wrażenia, że dana firma lub produkt jest zgodny lub działa zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska.

Komisja Ochrony Środowiska - wchodziła w skład stałych komisji senackich w czasie V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została wcielona do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska...

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stała komisja senacka utworzona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszych: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska...

Koszty ochrony środowiska – do podstawowych obciążeń finansowych należą podatki i opłaty ekologiczne, które są głównymi instrumentami ekonomicznymi służącymi ochronie środowiska oraz realizacji...

Nadzór środowiskowy – monitoring działań organizacji pod względem ochrony środowiska w Polsce prowadzi Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo egzekwuje przepisy ochrony środowiska poprzez podległe...

Ocena oddziaływania na środowisko ( OOŚ ) – jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska . Jest to ocena prawdopodobnych negatywnych lub pozytywnych skutków dla środowiska...

Opłaty za korzystanie ze środowiska - zobowiązania podatkowe, które ustalone są na podstawie ustaw: z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1 ; z 27 kwietnia 2001 r. Prawo o odpadach 2 ; z...