Prawo handlowe - gałąź prawa gospodarczego prywatnego , która wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. Ten system prawa bywa z...

Czarter - umowa, na podstawie której odbywa się przewóz ładunków bądź osób w żegludze, transporcie kolejowym lub lotnictwie.Cechuje się ona nieregularnością lub wręcz jednorazowością. Jest to także...

Czynność handlowa – czynność prawna, najczęściej umowa nazwana, dokonywana przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności...

Dywidenda - część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jednego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub...

Gwarancja - pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy. Gwarancja chroni konsumenta tylko wtedy, gdy wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji...

Łączenie spółek - czynność mająca na celu złączenie ze sobą dwóch lub więcej spółek. Połączyć mogą się jedynie osoby prawne, a więc różnego rodzaju spółki handlowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa...

Prokura - rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców...

Reklamacja - żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi wynikające z niezadowalającej jakości towaru lub nienależytego wykonania usługi. Może to być żądanie wymiany, naprawy...

Rękojmia - odpowiedzialność majątkowa ustanowiona na mocy prawa za dostarczenie towarów lub usług z wadami, która dotyczy zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. Ma charakter obiektywny, absolutny...

Spółka akcyjna ( SA , S.A. ) - spółka kapitałowa , której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się...

Spółka cywilna ( spółka prawa cywilnego , s.c. ) - rodzaj spółki osobowej , umowa, którą reguluje Kodeks cywilny. Jest formą współdziałania osób (osób fizycznych, prawnych oraz jednostek...

Spółka handlowa - prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego, która powstaje na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami...

Spółka jawna - spółka osobowa , która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową 1 . Spółka jawna ma częściową osobowość prawną. Posiada swój majątek, który stanowią...

Spółka handlowa - prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego, która powstaje na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami...

Spółka komandytowa - spółka osobowa , która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej...

Spółka komandytowo-akcyjna ( S.K.A. ) - spółka osobowa , która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik...

Spółka handlowa - prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego, która powstaje na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami...

Spółka partnerska - spółka osobowa , którą tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Niedopuszczalne jest tworzenie...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( sp. z o.o. ) - forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, którzy nazywani są wspólnikami. Odpowiadają oni za zobowiązania...