Prawo gospodarcze - dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą. Określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne...

Prawo gospodarcze - dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą. Określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne...

Komercjalizacja - ogół zmian zachodzących w celu oparcia czegoś na zasadach komercyjnych...

Prawo konkurencji ( prawo ochrony konkurencji ) - gałąź prawa, której celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji...

Swoboda działalności gospodarczej - system ekonomiczno-prawny, w którym działalność gospodarcza jest wolna dla każdego i zachowuje warunki określone przepisami prawa 1 .Organ administracji...

Komercjalizacja - ogół zmian zachodzących w celu oparcia czegoś na zasadach komercyjnych...

the amount of import Kwota importowa - przepisy rządowe, które ograniczają wysokość importu. Obecnie dzięki pracy Światowej Organizacji Handlu zabronione jest tworzenie nowych kwot importowych...

Leasing - umowny stosunek cywilnoprawny. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w...

Majątek przedsiębiorstwa - majątek trwały i obrotowy, który ujęty jest w zapisie bilansu przedsiębiorstwa po stronie aktywów . Aktywa firmy pomniejszone o zobowiązania są nazywane kapitałem własnym...

Nieuczciwa konkurencja – dział publicznego prawa gospodarczego, mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sprzecznymi z prawem lub...

Prawo gospodarcze prywatne - gałąź prawa prywatnego, która reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Jej normy opierają się na zasadzie wzajemnej autonomiczności i...

Prawo gospodarcze publiczne – gałąź prawa regulująca funkcje państwa w gospodarce. Określa ono za pomocą norm prawnych granice władzy państwowej w dziedzinie gospodarki. Adresatami tych norm...

Prawo konkurencji ( prawo ochrony konkurencji ) - gałąź prawa, której celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji...

Prawo gospodarcze prywatne - gałąź prawa prywatnego, która reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Jej normy opierają się na zasadzie wzajemnej autonomiczności i...

Prawo gospodarcze publiczne – gałąź prawa regulująca funkcje państwa w gospodarce. Określa ono za pomocą norm prawnych granice władzy państwowej w dziedzinie gospodarki. Adresatami tych norm...

Swoboda działalności gospodarczej - system ekonomiczno-prawny, w którym działalność gospodarcza jest wolna dla każdego i zachowuje warunki określone przepisami prawa 1 .Organ administracji...

Nieuczciwa konkurencja – dział publicznego prawa gospodarczego, mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sprzecznymi z prawem lub...