Prawo finansowe - gałąź prawa, która normuje gospodarkę finansową państwa i reguluje następujące kwestie: przygotowanie i uchwalanie budżetu państwa; finansowanie działalności państwa w jej różnych...

Prawo bankowe - zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych, a także zasady funkcjonowania nadzoru...

Prawo celne - dziedzina prawa regulująca zasady i tryb przywozu towarów na dany obszar celny, wywozu towarów oraz związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Prawo podatkowe - ogół przepisów, które regulują zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników i płatników. Prawo podatkowe stanowi także o...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Plan kont – układ kont przyjęty w podmiocie gospodarczym w celu uporządkowania ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniający przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających . Każde przedsiębiorstwo...

Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport...

Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport...

Deponent - osoba, firma lub organizacja, która złożyła depozyt...

Depozyt bankowy ( wkład bankowy ) – inwestycja finansowa, która polega na powierzeniu środków finansowych bankowi 1 . W zamian za ulokowanie depozytu pieniężnego banki płacą deponentom...

Dotacja - nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja ma zazwyczaj charakter uznaniowy. Jednostka ubiegająca się o nią...

Emerytura – świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy...

Instytucja finansowa - jednostka organizacyjna, której podstawowym zadaniem jest operowanie zasobami finansowymi, czyli gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych. Do instytucji finansowych...

Karta podatkowa - uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu). Uwzględnia ona jednak rodzaj...

Księga przychodów i rozchodów - księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo...

Metody opodatkowania firm - formy ewidencji podatkowej dostępne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Księga przychodów i...

Oszustwo podatkowe - umyślne uchylenie się od opodatkowania. Przestępstwo popełniane w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości. Jest to czyn umyślny, a nie przypadkowy...

Parabank - instytucja finansowa prowadząca działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu usług i produktów finansowych podobnych do usług bankowych bez odpowiedniej licencji i w obszarze...

Pełna księgowość - forma opodatkowania, która wymaga zatrudnienia księgowej lub wynajęcia biura rachunkowego. Ze względu na zaawansowanie bywa bardzo kosztowna. Do jej prowadzenia zobowiązane są...

Plan kont – układ kont przyjęty w podmiocie gospodarczym w celu uporządkowania ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniający przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających . Każde przedsiębiorstwo...