Analiza transakcyjna - stworzona przez Erica Bernea psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich, opierająca się na idei wyodrębnienia w Ja, trzech współistniejących schematów zachowania i...

Cechy sprawnego negocjatora - cech osobowości, których posiadanie w największym stopniu warunkuje efektywność...

Fazy negocjacji - w procesie negocjacyjnym wyróżniamy pięć faz...

Negocjacje – dwustronny proces komunikowania, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje...

Negocjacje międzynarodowe - ich uczestnicy pochodzą z dwóch, lub więcej krajów . Wraz z rozwojem gospodarczym, intensyfikacją powiązań handlowych, a także w związku z procesami globalizacyjnymi...

Negocjacje przez internet - internet umożliwia korespondencję, rozmowy telefoniczne, a nawet organizowanie wideokonferencji, podczas których prowadzone są negocjacje...

Negocjacje wielostronne - negocjacje w której występują więcej niż dwie strony. Negocjacje wielostronne mogą się znacząco różnić od negocjacji dwustronnych pod ważnym względem - strony mogą...

Negocjator - osoba prowadząca negocjacje...

Ocena negocjacji - jedna z pięciu faz negocjacyjnych . Ocenę przeprowadza się po zakończeniu negocjacji...

Osiąganie porozumienia - jedna z pięciu faz negocjacyjnych . W tej fazie negocjacji do czynienia mamy z rożnymi propozycjami i kontrpropozycjami. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby zawrzeć...

Planowanie negocjacji - Jedna z faz negocjacyjnych . W fazie planowania negocjacji strony przyjmują stanowiska i...

Przestrogi sprawnego negocjatora - przeciwwskazania w zakresie zasad negocjacji . Określają one jakiego rodzaju ludzie lub w jakich okolicznościach nie powinni podejmować negocjacji, a także jakich...

Strategia BATNA - najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia. W teorii negocjacji najlepszy sposób postępowania, który zabezpiecza interesy strony negocjującej bez porozumienia z drugą...

Strategia GRIT (pl. jednostronna inicjatywa stopniowej redukcji napięcia) - stopniowe i odwzajemnione skłanianie do obniżenia napięcia. Strategia ograniczania konfliktu w sytuacjach negocjacyjnych...

Strategia koalicji - to ogólny program koalicji, zawartej podczas negocjacji wielostronnych . Utworzenie koalicji podczas negocjacji ma ułatwić osiągnięcia wspólnego...

Strategie negocjacyjne - zaplanowany program działań podczas negocjacji , mający na celu prowadzenie rozmów pomyślnie dla jednej ze stron. Istnieją różne typy strategii negocjacyjnych. Ich wybór...

Styl negocjacji - przyjęta przez jedną ze stron strategia negocjacji , w założeniach gwarantująca osiągnięcie ustalonego wcześniej celu negocjacji . Składnikami stylu jest treść oraz forma rozmów w...