Narzędzia zarządzania jakością - narzędzia wykorzystywane do zbierania i przetwarzania informacji , do nadzorowania procesu zarządzania przez jakość , do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w...

Dodatkowe narzędzia jakości - grupa narzędzi zarządzania jakością , do której zaliczane są: Wizualizacja danych (ang. data visualization ) Analiza pola sił (ang. force field analysis ) Metoda ABCD...

Nowe narzędzia jakości - grupa narzędzi zarządzania jakością , która powstała wraz z rozwojem rozwojem zarządzania jakością. Siedem nowych narzędzi, czasem nazywane "drugie siedem narzędzi...

Tradycyjne narzędzia jakości ( klasyczne narzędzia jakości , podstawowe narzędzia jakości , stare narzędzia jakości , metody TQM ) - siedem klasycznych narzędzi jakości , które są najczęściej...

Tradycyjne narzędzia jakości ( klasyczne narzędzia jakości , podstawowe narzędzia jakości , stare narzędzia jakości , metody TQM ) - siedem klasycznych narzędzi jakości , które są najczęściej...

Tradycyjne narzędzia jakości ( klasyczne narzędzia jakości , podstawowe narzędzia jakości , stare narzędzia jakości , metody TQM ) - siedem klasycznych narzędzi jakości , które są najczęściej...

Tradycyjne narzędzia jakości ( klasyczne narzędzia jakości , podstawowe narzędzia jakości , stare narzędzia jakości , metody TQM ) - siedem klasycznych narzędzi jakości , które są najczęściej...

Tradycyjne narzędzia jakości ( klasyczne narzędzia jakości , podstawowe narzędzia jakości , stare narzędzia jakości , metody TQM ) - siedem klasycznych narzędzi jakości , które są najczęściej...

Tradycyjne narzędzia jakości ( klasyczne narzędzia jakości , podstawowe narzędzia jakości , stare narzędzia jakości , metody TQM ) - siedem klasycznych narzędzi jakości , które są najczęściej...

Narzędzia zarządzania jakością - narzędzia wykorzystywane do zbierania i przetwarzania informacji , do nadzorowania procesu zarządzania przez jakość , do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości w...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Metoda ABCD ( metoda Suzuki ) - narzędzie eksperckie stosowane, gdy nie wiadomo, które z przyczyn mają większy, a które mniejszy wpływ na rozpatrywaną kwestię. Pozwala na zidentyfikowanie...

Diagram pokrewieństwa ( digram KJ , wykres podobieństw , wykres zależności , diagram powinowactwa ) - narzędzie wykorzystywane do porządkowania dużej ilości danych o charakterze jakościowym...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Macierz analizy danych ( tablicowa analiza danych , matrycowa analiza danych , macierzowa analiza danych , wykres analizy danych , analiza danych pochodzących z macierzy ) - narzędzie obrazujące...

Punktowy diagram korelacji ( wykres korelacji , analiza korelacji , diagram rozproszenia , wykres rozproszenia , diagram rozrzutu , wykres rozrzutu , wykres zmiennych ) - rodzaj wykresu, który...

Analiza oddziaływań - szczególny rodzaj wywiadu, przeprowadzany ze wszystkimi członkami zespołu pracowniczego, na temat konieczności dokonywania zmian. Celem, dla którego jest on przeprowadzany...

Diagram Pareto ( diagram Pareto-Lorenza , wykres Pareto , analiza Pareto ) - rodzaj wykresu, zawierającego zarówno słupki, jak i wykres liniowy. Słupki pokazują wartości w porządku malejącym, a...

Analiza pola sił - narzędzie doskonalenia jakości ułatwiające ocenę zaistniałego problemu. Można ją wykorzystać, gdy zidentyfikowaliśmy już dany problem i musimy wybrać najlepsze rozwiązanie.

Diagram strzałkowy ( wykres strzałkowy , diagram sieciowy , wykres sieciowy , plan sieciowy , diagram analizy ścieżki krytycznej , analiza ścieżek krytycznych ) - narzędzie opisujące w sposób...

Arkusz kontrolny ( arkusz analityczny ) - rodzaj dokumentu (formularza) wykorzystywanego do zbierania danych w czasie i miejscu powstawania tych danych. Arkusz można stosować zarówno do zbierania...

Arkusz kontrolny ( arkusz analityczny ) - rodzaj dokumentu (formularza) wykorzystywanego do zbierania danych w czasie i miejscu powstawania tych danych. Arkusz można stosować zarówno do zbierania...

Diagram strzałkowy ( wykres strzałkowy , diagram sieciowy , wykres sieciowy , plan sieciowy , diagram analizy ścieżki krytycznej , analiza ścieżek krytycznych ) - narzędzie opisujące w sposób...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Burza mózgów ( giełda pomysłów ) - technika , w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy.

Burza mózgów ( giełda pomysłów ) - technika , w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy.

Diagram Ishikawy ( diagram przyczyn i skutków , diagram ryby , diagram rybiej ości , diagram drzewa błędów , schemat jodełkowy ) - technika używana do ilustrowania związków przyczynowo-skutkowych...

Arkusz kontrolny ( arkusz analityczny ) - rodzaj dokumentu (formularza) wykorzystywanego do zbierania danych w czasie i miejscu powstawania tych danych. Arkusz można stosować zarówno do zbierania...

Karty kontrolne ( karty Shewharta , karty zachowania procesu ) - podstawowe i najstarsze narzędzie statystycznego sterowania procesami. Są jednym z tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością...