Motyw - bodziec inspirujący działanie, który wywołuje konkretną reakcję. Motyw to również przyczyna (świadoma lub wyparta) tłumacząca postępowanie człowieka i kryjąca się za nim. Motywy wynikają z...

Motywacja - proces, dzięki któremu można regulować zachowania człowieka w celu osiągnięcia określonego wyniku. Stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w określonym...

Dwuczynnikowa teoria motywacji - teoria, która zakłada, że w miejscu pracy istnieją czynniki, które powodują satysfakcję z pracy, podczas gdy zestaw innych czynników prowadzi do niezadowolenia z...

Efektywność pracy - pojęcie z zakresu ekonomii, oznaczające produktywne wykorzystanie czasu pracy w celu osiągnięcia przez organizację jak najwyższych zysków. Jest to stosunek pomiędzy inwestycją...

Hierarchia potrzeb - sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych, czyli wynikających z funkcji życiowych, do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu potrzeb...

Hipoteza komparatora - hipoteza z zakresu psychologii motywacji i uczenia się 1 stworzona przez Ralpha Millera, według której reakcje są skutkiem porównania bezpośredniej aktywacji wyniku z...

Malejąca krzywa motywacji do pracy - skłonność pracowników do wybierania większej ilości czasu wolnego zamiast wyższego wynagrodzenia. Oznacza to, że pomimo istnienia bodźców płacowych (w celu...

McGuires Motivations - system klasyfikacji, który dzieli teorie motywów na 16 kategorii. System ten pomaga osobom zajmującym się marketingiem w odizolowaniu motywów, które mogą pojawić się w...

Metoda kija i marchewki - określenie metody wpływu, w której w której groźby są wymieszane z oferowanymi korzyściami, aby wywołać pożądane zachowanie. W teorii motywacji mianem kij i marchewka...

Model ARCS - dydaktyczny model pobudzania motywacji, opracowany przez Johna Kellera. Skrót ARCS oznacza: A - uwaga (ang. attention); R - znaczenie (ang. relevance); C - pewność (ang. confidence); S...

Morale - sposób realizacji władzy w organizacji, opierający się na lojalności, czyli wpojonych normach i wartościach. Pojęcie to można również rozumieć jako wolę walki i współzawodnictwa. Morale...

Motywacja prewencyjna - postać motywacji zorientowana na unikanie stanów awersyjnych. Jej przeciwieństwem jest Motywacja promocyjna . Rozróżnienie tych stanów motywacyjnych do współczesnej...

Motywacja promocyjna - motywacja zorientowana na dążenie do stanów pożądanych. Jej przeciwieństwem jest Motywacja prewencyjna . Rozróżnienie tych stanów motywacyjnych do współczesnej psychologii...

Motywacja wewnętrzna - motywacja powodująca zachowanie, którego celem nie jest osiągnięcie zewnętrznych nagród, ale zachowanie samo w sobie. Motywacja wewnętrzna wiąże się z wykonywaniem czynności...

Motywacja zewnętrzna - angażowanie się w daną aktywność dla osiągnięcia konkretnego celu (w odróżnieniu od motywacji wewnętrznej). Istnieją przesłanki do twierdzenia, że gdy człowiek rozumie swoje...

Motywowanie - jedna z funkcji zarządzania , polegająca na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia...

Napięcie motywacyjne - specyficzna reakcja systemu regulacji psychicznej, powstająca wtedy, gdy zostaje naruszony istniejący w którymś z jego układów stan równowagi. Według psychologa Janusza...

Paradokslany efekt kontroli - zjawisko polegające na tym, że próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zwykle narastaniem uczucia presji wewnętrznej na wykonywanie kontrolowanych zachowań i...

Poczucie umiejscowienia kontroli - teoria w psychologii osobowości odnosząca się do stopnia, w jakim człowiek wierzy, że może kontrolować zdarzenia, które mu się przytrafiają. Teoria ta została...

Podstawowe potrzeby ludzkie - według Manfreda Max-Neefa są to potrzeby , który są takie same niezależnie od kultury czy momentu w historii. Jedyne, co zmienia się z upływem czasu, to sposób, w jaki...