Motyw - bodziec inspirujący działanie, który wywołuje konkretną reakcję. Motyw to również przyczyna (świadoma lub wyparta) tłumacząca postępowanie człowieka i kryjąca się za nim. Motywy wynikają z...

Motywacja - proces, dzięki któremu można regulować zachowania człowieka w celu osiągnięcia określonego wyniku. Stan wewnętrznego napięcia dążący do działania w określonym...

Subiektywna oczekiwana użyteczność - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb , czyli redukcją napięcia motywacyjnego .

Subiektywna oczekiwana użyteczność - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb , czyli redukcją napięcia motywacyjnego .

Malejąca krzywa motywacji do pracy - skłonność pracowników do wybierania większej ilości czasu wolnego zamiast wyższego wynagrodzenia. Oznacza to, że pomimo istnienia bodźców płacowych (w celu...

Hipoteza komparatora - hipoteza z zakresu psychologii motywacji i uczenia się 1 stworzona przez Ralpha Millera, według której reakcje są skutkiem porównania bezpośredniej aktywacji wyniku z...

Dwuczynnikowa teoria motywacji - teoria, która zakłada, że w miejscu pracy istnieją czynniki, które powodują satysfakcję z pracy, podczas gdy zestaw innych czynników prowadzi do niezadowolenia z...

Dwuczynnikowa teoria motywacji - teoria, która zakłada, że w miejscu pracy istnieją czynniki, które powodują satysfakcję z pracy, podczas gdy zestaw innych czynników prowadzi do niezadowolenia z...

Efektywność pracy - pojęcie z zakresu ekonomii, oznaczające produktywne wykorzystanie czasu pracy w celu osiągnięcia przez organizację jak najwyższych zysków. Jest to stosunek pomiędzy inwestycją...

Motywacja zewnętrzna - angażowanie się w daną aktywność dla osiągnięcia konkretnego celu (w odróżnieniu od motywacji wewnętrznej). Istnieją przesłanki do twierdzenia, że gdy człowiek rozumie swoje...

Hierarchia potrzeb - sekwencja potrzeb od najbardziej podstawowych, czyli wynikających z funkcji życiowych, do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu potrzeb...

Hipoteza komparatora - hipoteza z zakresu psychologii motywacji i uczenia się 1 stworzona przez Ralpha Millera, według której reakcje są skutkiem porównania bezpośredniej aktywacji wyniku z...

Wewnątrzsterowność - cecha osobowości przejawiająca się poleganiem na własnych sądach i samodzielnością w podejmowaniu decyzji. Przeciwieństwem wewnątrzsterowności jest Zewnątrzsterowność . Polskie...

Wewnątrzsterowność - cecha osobowości przejawiająca się poleganiem na własnych sądach i samodzielnością w podejmowaniu decyzji. Przeciwieństwem wewnątrzsterowności jest Zewnątrzsterowność . Polskie...

Motywacja wewnętrzna - motywacja powodująca zachowanie, którego celem nie jest osiągnięcie zewnętrznych nagród, ale zachowanie samo w sobie. Motywacja wewnętrzna wiąże się z wykonywaniem czynności...

Malejąca krzywa motywacji do pracy - skłonność pracowników do wybierania większej ilości czasu wolnego zamiast wyższego wynagrodzenia. Oznacza to, że pomimo istnienia bodźców płacowych (w celu...

McGuires Motivations - system klasyfikacji, który dzieli teorie motywów na 16 kategorii. System ten pomaga osobom zajmującym się marketingiem w odizolowaniu motywów, które mogą pojawić się w...

Metoda kija i marchewki - określenie metody wpływu, w której w której groźby są wymieszane z oferowanymi korzyściami, aby wywołać pożądane zachowanie. W teorii motywacji mianem kij i marchewka...

Model ARCS - dydaktyczny model pobudzania motywacji, opracowany przez Johna Kellera. Skrót ARCS oznacza: A - uwaga (ang. attention); R - znaczenie (ang. relevance); C - pewność (ang. confidence); S...

Morale - sposób realizacji władzy w organizacji, opierający się na lojalności, czyli wpojonych normach i wartościach. Pojęcie to można również rozumieć jako wolę walki i współzawodnictwa. Morale...

Teoria wyparcia motywacji - teoria sugerująca, że zewnętrzne czynniki motywujące (np. premia lub kara finansowa) mogą osłabić (lub w innych warunkach również wzmocnić) motywację wewnętrzną .