Metoda scenariuszy – służy do analizy związków między zjawiskami występującymi w otoczeniu , badaniu oddziaływania tych zjawisk na organizację oraz charakteryzowaniu różnych punktów widzenia danej...