Ocena projektów inwestycyjnych ( rachunek efektywności inwestycji ) – decyzje w zakresie odpowiedniego lokowania zasobów przedsiębiorstwa w różne projekty inwestycyjne . Każda decyzja dotycząca...

Ocena projektów inwestycyjnych ( rachunek efektywności inwestycji ) – decyzje w zakresie odpowiedniego lokowania zasobów przedsiębiorstwa w różne projekty inwestycyjne . Każda decyzja dotycząca...

Ocena projektów inwestycyjnych ( rachunek efektywności inwestycji ) – decyzje w zakresie odpowiedniego lokowania zasobów przedsiębiorstwa w różne projekty inwestycyjne . Każda decyzja dotycząca...

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

ARR

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

BCR

Wskaźnik B/C - wskaźnik służący do efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych. Wyraża się stosunkiem zdyskontowanych przychodów z projektu do zdyskontowanych...

Wskaźnik B/C - wskaźnik służący do efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych. Wyraża się stosunkiem zdyskontowanych przychodów z projektu do zdyskontowanych...

DPP

Okres zwrotu z dyskontem ( zdyskontowany okres zwrotu , zaktualizowany okres zwrotu ) - metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji , a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako...

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu - suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści (także społecznych, a więc wliczamy efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) dotyczących bezpośrednich...

Ekonomiczna stopu zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero; w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści...

Ekonomiczna stopu zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero; w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści...

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu - suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści (także społecznych, a więc wliczamy efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) dotyczących bezpośrednich...

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu - suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści (także społecznych, a więc wliczamy efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) dotyczących bezpośrednich...

ERR

Ekonomiczna stopu zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero; w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści...

Wewnętrzna stopa zwrotu – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda należy do kategorii dynamicznych...

IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu – metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej, a także wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako metoda należy do kategorii dynamicznych...

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych , a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona...

Zmodyfikowana NPV - metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji , a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Bazuje na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być...

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych , a także wskaźnik finansowy, wyznaczony w oparciu o tę metodę. Uwzględnia ona...

Zmodyfikowana NPV - metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji , a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Bazuje na założeniu iż dodatnie przepływy pieniężne netto powinny być...