Księgowość ( buchalteria ) – rejestracja odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Rejestracja ta...

Księgowość ( buchalteria ) – rejestracja odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Rejestracja ta...

Księgowość ( buchalteria ) – rejestracja odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Rejestracja ta...

Konto księgowe – podstawowe narzędzie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika aktywów , pasywów...

Księgi rachunkowe – księgi prowadzone na podstawie dowodów księgowych , ujmujące zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Są to podstawowe instrumenty księgowości...

Dowód księgowy – dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych . Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które...

Dowód księgowy – dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych . Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które...

Amortyzacja – proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym lub sposób rozłożenia kosztów aktywów w czasie, w którym dane aktywa są...

Księgowy ( buchalter ) – pracownik działu księgowości , osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów...

Techniki i formy księgowości – sposoby prowadzenia księgowości w organizacjach. Rozróżniamy księgowość tradycyjną i komputerową. Czasami stosuje się również księgowość maszynową, z zastosowaniem...

Księgowy ( buchalter ) – pracownik działu księgowości , osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów...

Rok podatkowy ( rok obrotowy , rok finansowy ) – w prawie podatkowym, okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z...

Kasa – konto lub grupa kont księgowych ewidencjonujących stan gotówkowych środków finansowych krajowych i zagranicznych, wykazywanych w Bilans ie jednostki w pozycji Inwestycje krótkoterminowe . Za...

Plan kont – układ kont przyjęty w podmiocie gospodarczym w celu uporządkowania ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniający przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających . Każde przedsiębiorstwo...

Główny księgowy – osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj główny księgowy jest zwierzchnikiem pozostałych księgowych w przedsiębiorstwie, a w szczególności...

Dekretacja – odręczna adnotacja na korespondencji wpływającej do biura (urzędu), wskazująca komórkę organizacyjną (osobę) odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy, jak również sposób lub termin...

Amortyzacja – proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym lub sposób rozłożenia kosztów aktywów w czasie, w którym dane aktywa są...

Dowód księgowy – dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych . Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które...

Faktura elektroniczna , ( e-faktura ) – faktura w formie elektronicznej, a nie papierowej. Znajduje coraz częstsze zastosowanie w działalności biznesowej z uwagi na możliwość przyspieszenia...

Faktura elektroniczna , ( e-faktura ) – faktura w formie elektronicznej, a nie papierowej. Znajduje coraz częstsze zastosowanie w działalności biznesowej z uwagi na możliwość przyspieszenia...

Podpis elektroniczny ( podpis cyfrowy ) – zestaw danych identyfikujących osobę składającą podpis w formie elektronicznej. Podpis elektroniczny jest stosowanym w procesie elektronicznej wymiany...