Koszty logistyczne - specyficzna kategoria kosztów przedsiębiorstwa, spowodowana planowaniem, organizowaniem, realizacją i kontrolą procesów logistycznych...

Koszty magazynowania - koszty ściśle związane z działalnością i funkcjami jakie pełni...

Koszty transportu - koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo na Transport osób lub ładunków. Koszty, w odróżnieniu od nakładów i wydatków, mają postać precyzyjnie skalkulowanej wielkości, związanej...

Koszty utrzymania zapasów - nakłady finansowe przeznaczone na Zapasy . Do kosztów zapasów o podstawowym znaczeniu należą: koszty składowania zapasów; koszty zamrożonego kapitału; koszty starzenia...

Koszty wyczerpania zapasów - koszty utraconych możliwych korzyści, jakie przedsiębiorstwo mogłoby uzyskać gdyby posiadało odpowiedni zapas we właściwym miejscu i czasie. W efekcie byłoby w stanie w...

Opłaty półkowe – należności nakładane przez duże sieci handlowe na swoich dostawców za obecność ich produktów w super- i hipermarketach. Są to nielegalne opłaty marketingowe i logistyczne...