Konflikt - zjawisko społeczne, charakteryzujące się występowaniem niezgodność, sprzeczności interesów,różnic w poglądach, spór, zatargów. Konflikt może być także definiowany jako walka ludzi...

Zarządzanie konfliktami - aktywne oddziaływanie na konflikt, a w szczególności na rozpoznaniu sytuacji przedkonfliktowej i konfliktowej, wyborze i stosowaniu właściwej strategii opanowywania...

Zarządzanie przez konflikty - sposób wpływania na pracowników wszelkimi sposobami, które maja na celu przeciwdziałać skutkom konfliktów, czyli niskiej aktywności, brakowi zaangażowania i marazmowi.

Zarządzanie konfliktami - aktywne oddziaływanie na konflikt, a w szczególności na rozpoznaniu sytuacji przedkonfliktowej i konfliktowej, wyborze i stosowaniu właściwej strategii opanowywania...

Analiza transakcyjna - stworzona przez Erica Bernea psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich, opierająca się na idei wyodrębnienia w Ja, trzech współistniejących schematów zachowania i...

Strategia BATNA - najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia. W teorii negocjacji najlepszy sposób postępowania, który zabezpiecza interesy strony negocjującej bez porozumienia z drugą...

Cechy sprawnego negocjatora - cech osobowości, których posiadanie w największym stopniu warunkuje efektywność...

Strategia koalicji - to ogólny program koalicji, zawartej podczas negocjacji wielostronnych . Utworzenie koalicji podczas negocjacji ma ułatwić osiągnięcia wspólnego...

Ocena negocjacji - jedna z pięciu faz negocjacyjnych . Ocenę przeprowadza się po zakończeniu negocjacji...

Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediowanie...

Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediowanie...

Fazy konfliktu - etapy sporu odznaczające się pewnymi charakterystycznymi...

Fazy negocjacji - w procesie negocjacyjnym wyróżniamy pięć faz...

Negocjacje międzynarodowe - ich uczestnicy pochodzą z dwóch, lub więcej krajów . Wraz z rozwojem gospodarczym, intensyfikacją powiązań handlowych, a także w związku z procesami globalizacyjnymi...

Okno Johari - pojęcie z zakresu psychologii oraz psychiatrii. Autorami teorii są amerykańscy badacze, Joe Luft oraz Harry Ingham. Pojęcie jest efektem badań nad dynamiką grupy, prowadzonych w...

Konflikt społeczny – proces wzajemnego oddziaływania na siebie podmiotów. W procesie tym występuje świadomość faktycznej lub wyimaginowanej niezgodności celów i interesów zmierzających do...

Mediacje – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego...

Model negocjacji - proponowany podejście do procesu negocjacji w danej organizacji. Model negocjacji powinien cechować się: kompleksowością - powinien mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich...

Negocjacje wielostronne - negocjacje w której występują więcej niż dwie strony. Negocjacje wielostronne mogą się znacząco różnić od negocjacji dwustronnych pod ważnym względem - strony mogą...

Negocjacje – dwustronny proces komunikowania, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje...