Kompetencje – wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, wyróżniające daną osobę w sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym realizacji danych zadań. Działania osoby...

Zarządzanie kompetencjami – opisywanie kompetencji pracowników w przejrzysty sposób oraz zapewnienie ich transferu, wykorzystania i rozwoju w aspekcie strategicznych celów przedsiębiorstwa .

Zarządzanie kompetencjami indywidualnymi - proces dostosowywania, poprzez jak najbardziej efektowne wykorzystywanie i rozwijanie własnych zdolności, umiejętności i kwalifikacji zawodowych . Celem...

Zarządzanie przez kompetencje – element składowy strategii zarządzania zasobami ludzkimi . Elementarnym założeniem tej praktyki jest świadomość znaczenia ludzkich kompetencji w osiąganiu założonych...

Architektura kompetencji – narzędzie, opisujące wspólne zasady określania kompetencji niezbędnych w danej organizacji . Zawiera wytyczne, które opisują, jakie powinny być profile...

Cztery fazy kompetencji – model psychologiczny, określany także jako proces zdobywania świadomej kompetencji , oparty na analizie stanów psychicznych zaangażowanych w proces przejścia od...

Kluczowe kompetencje - umiejętności charakterystyczne dla danej firmy, które trudno jest skopiować lub zdobyć konkurencji . Pozwalają na prezentację organizacji , jako oferującej unikalne produkty...

Kompetencje organizacji – posiadanie przez organizację możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych 1 . Kompetencje organizacji...

Kompetencje społeczne - udowodniona zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym).

Model integracyjnego zarządzania kompetencjami Northa i Reinhardta Model Northa i Reinhardta - model wdrażania w przedsiębiorstwie systemów zarządzania kompetencjami , opracowany przez profesora K.

Nauka oparta na kompetencjach – strategia przedsiębiorstwa, koncentrująca się na niwelowaniu różnić w zasobach kompetencji organizacji , poprzez kształcenie . Celem jest powiązanie celów nauczania...

Ocena 360 stopni - metoda oceny jednostki, wykorzystywana w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz psychologii pracy . Oceny dokonuje się w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród współpracowników...

Rekrutacja oparta na kompetencjach – proces rekrutacji opartej na interpersonalnej zdolności kandydatów do rzetelnego, ciekawego informowania potencjalnego pracodawcy o swoich doświadczeniach...

Rozwój oparty na kompetencjach – strategia przedsiębiorstwa , program, proces stanowiący podstawę do dostosowania wydajności pracy pracowników z celami organizacji . Zadaniem tej strategi jest, aby...

Słownik kompetencji – rodzaj listy, przygotowywanej w ramach przedsiębiorstwa , obejmującej wszystkie lub większość kompetencji ogólnych, charakteryzujących wszystkie kategorie stanowisk oraz te...

Szkoła zasobów i kompetencji – jedna z głównych koncepcji zarządzania strategicznego . Zakłada, że organizacja jest zbiorem aktywów, ( zasobów ) i kompetencji . Koncepcja ta stanowi, że strategia...

Umiejętności - wyuczone zdolności służące do wykonywania wcześniej ustalonych czynności z minimalnie wykorzystanym nakładem czasu lub energii. Są to posiadane zdolności...

Zarządzanie wydajnością oparte na kompetencjach – zarządzanie wydajnością jest strategią koncentrującą się na osiąganiu wyników w sposób, który jest zgodny z oczekiwaniami organizacji . Integracja...

Zdolności interpersonalne - jedna z wymaganych kategorii kompetencji kierowniczych. Pochodna cech psychologicznych i wiedzy składająca się na zdolność do rozumienia innych ludzi i wpływania na ich...

Zdolności konceptualne - zdolności wymagane przede wszystkim od kierowników wyższego szczebla , polegające na przyjmowaniu abstrakcyjnych idei i wykorzystywaniu ich w konkretnych sytuacjach.