Kancelaria - termin określający samodzielny urząd bądź instytucję wytwarzającą własną dokumentację (zarówno na etapie formalnym, jak i merytorycznym). W terminologii archiwalnej kancelaria jest...

Archiwum zakładowe – komórka organizacyjna lub jej część w jednostce organizacyjnej, zajmująca się czasowym przechowywaniem materiałów wytworzonych w danej instytucji oraz przez nią otrzymanych, a...

Informacja niejawna – termin prawniczy, który w prawie Rzeczypospolitej Polskiej został zdefiniowany w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku 1 . Oznacza informację , która...

Kurier ( posłaniec , goniec ) – osoba wyznaczona do szybkiego, niezwłocznego dostarczenia do wybranego celu różnych przesyłek, Dokument ów, paczek itp. Jest to odpowiednik poczty i jej pracowników...

Dekretacja – odręczna adnotacja na korespondencji wpływającej do biura (urzędu), wskazująca komórkę organizacyjną (osobę) odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy, jak również sposób lub termin...

Dokument – rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i...

Niszczenie dokumentów – proces usuwania poufnych dokumentów , dokonywany za pomocą niszczarek bądź zlecany firmom zajmującym się niszczeniem...

Dokument – rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i...

Firmy kurierskie – przedsiębiorstwa , realizujące szeroki wachlarz usług w zakresie Transport u wszelkiego rodzaju przesyłek, paczek, listów, Dokument ów itp. Ich działalność obejmuje dostarczanie...

Kurier ( posłaniec , goniec ) – osoba wyznaczona do szybkiego, niezwłocznego dostarczenia do wybranego celu różnych przesyłek, Dokument ów, paczek itp. Jest to odpowiednik poczty i jej pracowników...

Informacja niejawna – termin prawniczy, który w prawie Rzeczypospolitej Polskiej został zdefiniowany w Ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku 1 . Oznacza informację , która...

Instrukcja archiwalna – akt normatywny, który określa sposób wyposażenia Archiwum zakładowe go lub składnicy akt, warunki lokalowe i techniczne, ewidencję komórki archiwalnej, podział dokumentacji...

Instrukcja kancelaryjna – zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z Dokument em, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa ( Procedura obiegu dokumentu w...

Kancelaria tajna – stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną , w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony ...

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ( KSOIN ) - apolityczne, dobrowolne, samorządne zrzeszenie pracowników pionów ochrony informacji niejawnych oraz osób zainteresowanych...

Kurier ( posłaniec , goniec ) – osoba wyznaczona do szybkiego, niezwłocznego dostarczenia do wybranego celu różnych przesyłek, Dokument ów, paczek itp. Jest to odpowiednik poczty i jej pracowników...

Firmy kurierskie – przedsiębiorstwa , realizujące szeroki wachlarz usług w zakresie Transport u wszelkiego rodzaju przesyłek, paczek, listów, Dokument ów itp. Ich działalność obejmuje dostarczanie...

Niszczenie dokumentów – proces usuwania poufnych dokumentów , dokonywany za pomocą niszczarek bądź zlecany firmom zajmującym się niszczeniem...

Kurier ( posłaniec , goniec ) – osoba wyznaczona do szybkiego, niezwłocznego dostarczenia do wybranego celu różnych przesyłek, Dokument ów, paczek itp. Jest to odpowiednik poczty i jej pracowników...