Inwestycja – aktywa finansowe , nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do...

Inwestycja – aktywa finansowe , nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do...

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

ARR

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

Księgowa stopa zwrotu ( stopa zwrotu z inwestycji , przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych ) - nieskomplikowana metoda oceny inwestycji , opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a...

BCR

Wskaźnik B/C - wskaźnik służący do efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych. Wyraża się stosunkiem zdyskontowanych przychodów z projektu do zdyskontowanych...

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona...

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona...

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona...

Wskaźnik B/C - wskaźnik służący do efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych. Wyraża się stosunkiem zdyskontowanych przychodów z projektu do zdyskontowanych...

BRM

Zarządzanie realizacją korzyści – jeden z wielu sposobów zarządzania czasem i zasobami zainwestowanymi we wprowadzenie zmiany, zmierzający do tego, aby mogła się ona...

Centrum inwestycji - ośrodek inwestycji, jednostka w przedsiębiorstwie wydzielona pod względem zużywanego kapitału. W przeciwieństwie do np. centr kosztów i przychodów, gdzie obiektem...

DPP

Okres zwrotu z dyskontem ( zdyskontowany okres zwrotu , zaktualizowany okres zwrotu ) - metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji , a także wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. Jako...

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu - suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści (także społecznych, a więc wliczamy efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) dotyczących bezpośrednich...

Ekonomiczna stopu zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero; w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści...

Ekonomiczna stopu zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero; w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści...

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu - suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści (także społecznych, a więc wliczamy efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) dotyczących bezpośrednich...

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu - suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści (także społecznych, a więc wliczamy efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) dotyczących bezpośrednich...

ERR

Ekonomiczna stopu zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero; w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści...

GIPS ( The Global Investment Performance Standards ) - zestaw standardowych, zgodnych z etyka branżową zasad, które zapewniają firmom inwestycyjnym wskazówek dotyczących sposobu obliczania i...

GIPS ( The Global Investment Performance Standards ) - zestaw standardowych, zgodnych z etyka branżową zasad, które zapewniają firmom inwestycyjnym wskazówek dotyczących sposobu obliczania i...

GIPS ( The Global Investment Performance Standards ) - zestaw standardowych, zgodnych z etyka branżową zasad, które zapewniają firmom inwestycyjnym wskazówek dotyczących sposobu obliczania i...