Incoterms (pl. Międzynarodowe Reguły Handlu) - zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i...

Incoterms (pl. Międzynarodowe Reguły Handlu) - zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty i...

CFR (Cost and Freight) - incoterm grupy C. W tej formule przyjmuje się, że towar został dostarczony w momencie załadunku na pokład statku. Zgodnie z CFR sprzedawca ma obowiązek, na swój koszt...

CIF (Cost, Insurance and Freight) - incoterm typu C. Stosowany jedynie w transporcie wodnym morskim i śródlądowym. Nakłada na sprzedającego obowiązek zawarcia na swój koszt umowy transporty do...

CIP Carriage and Insurance Paid - incoterm z grupy C. Odpowiednik CIF w transporcie innym niż wodny. Za moment dostarczenia towaru przyjmuje się moment przekazania go przewoźnikowi Zgodnie z CIP...

CPT (Carriage Paid To) - incoterm typu C. Odpowiednik CFR w transporcie innym niż morski i wodny śródlądowy ( w tym intermodalny ). Do obowiązków sprzedającego należy: dostarczenie towaru do...

DAF (Delivered at Frontier) - incoterm typu D. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego na granicę kraju z którego pochodzi kupujący. Sprzedający ponosi ryzyko utraty...

DDP (Delivered Duty Paid) - incoterm z grupy D. Nakłada na sprzedającego maksymalne obowiązki. W DDP uznaje się, że towar został dostarczony w chwili gdy na jego środku transportu dotrze do miejsca...

DDU (Delivered Duty Unpaid) - incoterm z grupy D. Warunki dostawy DDU zobowiązują sprzedającego do dostarczenia towarów we wskazane (dowolne) miejsce, również w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem...

DEQ (Delivered Ex Quay) - incoterm z grupy D. Zgodnie z DEQ towar powinien być oddany do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Wszelkie koszty oraz ryzyko rozładunku...

DES (Delivered Ex Ship) - incoterm grupy D, w której sprzedający przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia towarów wyłącznie drogą wodną do portu wyznaczonego przez kupującego, ponosząc przy tym...

EXW (Ex Works) - jedyny incoterm grupy E. Nakłada na sprzedającego minimum obowiązków. Za moment dostarczenia towaru uznaje się chwilę w której sprzedający w swojej siedzibie oddaje kupującemu...

FAS (Free Alongside Ship) - incoterm typu F. Odpowiedzialność za koszty transportu oraz ryzyko sprzedającego kończą się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania...

FCA (Free Carrier) - incoterm z grupy F. Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego, w...

FOB (Free on Board) - incoterm z grupy F. Zgodnie z FOB moment dostarczenia uwaza się w chwilę w której towar przekracza poręcz statku. Do tego okresu sprzedający zobowiązany jest do pokrycia...