dobór pracowników Dobór personelu - takie dopasowanie cech stanowiska pracy i kandydata, w których potencjał zawodowy pracownika jest jak najbardziej dopasowany do wymogów stanowiska pracy. Celem...

Adaptacja pracownika – społeczno-zawodowy proces wprowadzenia nowego pracownika na Stanowisko pracy oraz zapoznania go z kulturą organizacyjną i przystosowania go do środowiska pracy. Celem...

Agencja zatrudnienia - niepubliczna lub państwowa jednostka organizacyjna, świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ...

Ankieta – najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych . Jest to Kwestionariusz , zawierający pytania dotyczące określonego, badanego tematu, wykorzystywany zwykle...

Co warto wiedzieć o pracodawcy – jedną z pierwszych czynności osoby poszukującej pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie , czyli przeprowadzenie wywiadu gospodarczego . Zaniedbanie...

CV

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

Executive search – metoda rekrutacji , polegająca na bezpośrednim doborze kandydatów na stanowiska szczebla kierowniczego. Technika polega na określeniu grupy docelowej z pewnego segmentu rynku...

Jak zaprezentować się przyszłemu pracodawcy – wygląd (aparycja) wywiera zasadniczy wpływ na rozmówcę. Dzięki niemu, w świadomości rozmówcy tworzy się opinia zwana "pierwszym wrażeniem". To...

Kwestionariusz - jedno z narzędzi badawczych, stanowiące zbiór pytań zapisanych w określony sposób w celu uzyskania żądanych odpowiedzi. Kwestionariusz jest podstawowym instrumentem pomiarowym w...

List motywacyjny – pismo zawierające dane kandydata oraz wyselekcjonowany opis tych faktów z jego życia, które wydają się ważne dla przyszłego pracodawcy . Składa się ze wstępu, części zasadniczej...

Metoda Thomas International - analiza profilu osobowego oparta na teorii amerykańskiego psychologia, Williama Marstona Według niego zachowanie człowieka jest funkcją środowiska w którym żyje i w...

Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających...

Oferta pracy – propozycja zatrudnienia, którą Pracodawca kieruje do osób zainteresowanych podjęciem pracy . Celem jej stosowania jest pozyskanie kandydatów do pracy. Wystosowanie oferty pracy jest...

Outsourcing rekrutacyjny - jedna ze strategii outsourcingu biznesowego (BPO), wykorzystywana w procesie rekrutacji , w ramach której pracodawca przekazuje część lub całość procesów i procedur...

Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów – jeden ze sposobów badania przydatności kandydatów do pracy w czasie wstępnej selekcji tzw. odsiewu ( screening ) na podstawie dokumentów...

Referencje – często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy . Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom . Dzięki...

Rekomendacje – pismo, w którym wystawca ocenia właściwości, cechy charakterystyczne i Kompetencje konkretnej osoby w kontekście zadań i obowiązków, do realizacji których jest polecany. Rekomendacje...