dobór pracowników Dobór personelu - takie dopasowanie cech stanowiska pracy i kandydata, w których potencjał zawodowy pracownika jest jak najbardziej dopasowany do wymogów stanowiska pracy. Celem...

Adaptacja pracownika – społeczno-zawodowy proces wprowadzenia nowego pracownika na Stanowisko pracy oraz zapoznania go z kulturą organizacyjną i przystosowania go do środowiska pracy. Celem...

Agencja zatrudnienia - niepubliczna lub państwowa jednostka organizacyjna, świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ...

Ankieta – najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych . Jest to Kwestionariusz , zawierający pytania dotyczące określonego, badanego tematu, wykorzystywany zwykle...

Ocena zintegrowana - metoda skutecznej weryfikacji zawodowej, którą można stosować w selekcji, ocenie pracowników oraz planowaniu zasobów ludzkich. Stanowi zbiór testów i narzędzi sprawdzających...

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

Co warto wiedzieć o pracodawcy – jedną z pierwszych czynności osoby poszukującej pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie , czyli przeprowadzenie wywiadu gospodarczego . Zaniedbanie...

Rekrutacja oparta na kompetencjach – proces rekrutacji opartej na interpersonalnej zdolności kandydatów do rzetelnego, ciekawego informowania potencjalnego pracodawcy o swoich doświadczeniach...

List motywacyjny – pismo zawierające dane kandydata oraz wyselekcjonowany opis tych faktów z jego życia, które wydają się ważne dla przyszłego pracodawcy . Składa się ze wstępu, części zasadniczej...

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

CV

CV – aktualne i zwięzłe sprawozdanie z życia osoby poszukującej pracy. Stanowi przegląd doświadczenia i kwalifikacji danej jednostki. W niektórych krajach, CV jest zazwyczaj pierwszym elementem...

Referencje – często używana i powszechna metoda selekcji przy przyjmowaniu nowych pracowników do pracy . Celem wystawiania referencji jest rekomendacja pracownika następnym pracodawcom . Dzięki...

Executive search – metoda rekrutacji , polegająca na bezpośrednim doborze kandydatów na stanowiska szczebla kierowniczego. Technika polega na określeniu grupy docelowej z pewnego segmentu rynku...

Wyszukiwanie ekspertów – metoda będąca rozwinięciem metod zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Ułatwia poszukiwanie ludzi, których Doświadczenie można wykorzystać na różnych etapach procesu...

Wywiad pogłębiony – rodzaj wywiadu rekrutacyjnego , w którym każdy wcześniej przygotowany zestaw pytań jest uszczegółowiony kaskadowo, poprzez zadawania dodatkowych pytań, wynikających z...

Wywiad – spotkanie dwóch osób, w których wymiana odbywa się głównie za pomocą słów. Jest to szczególna forma rozmowy, w której rytuał odzywania się na przemian jest bardziej sformalizowany niż w...

Jak zaprezentować się przyszłemu pracodawcy – wygląd (aparycja) wywiera zasadniczy wpływ na rozmówcę. Dzięki niemu, w świadomości rozmówcy tworzy się opinia zwana "pierwszym wrażeniem". To...