Budżet - plan dochodów i wydatków w określonym czasie. W ramach budżetu dokonuje się oszacowania przychodów i wydatków w danym okresie. Budżet może zostać sporządzony dla pojedynczej osoby...

Budżet - plan dochodów i wydatków w określonym czasie. W ramach budżetu dokonuje się oszacowania przychodów i wydatków w danym okresie. Budżet może zostać sporządzony dla pojedynczej osoby...

Beyond Budgeting - koncepcja zarządzania charakteryzująca się odejściem od budżetowania...

Budżetowanie – proces obejmujący planowanie , tworzenie i zatwierdzanie Budżet u, a także późniejszą jego kontrolę . Budżetowanie to jeden z elementów skutecznego zarządzania firmą. Praktyczne...

Budżetowanie – proces obejmujący planowanie , tworzenie i zatwierdzanie Budżet u, a także późniejszą jego kontrolę . Budżetowanie to jeden z elementów skutecznego zarządzania firmą. Praktyczne...

CAPEX ( wydatki inwestycyjne ) – typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony, gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich...

CAPEX ( wydatki inwestycyjne ) – typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony, gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich...

Wydatek – rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi celem regulacji różnych zobowiązań jednostki. Wydatek...

Wydatek – rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi celem regulacji różnych zobowiązań jednostki. Wydatek...

OPEX ( wydatki operacyjne , koszty utrzymania ) – typ wydatków , traktowanych jako Koszt y utrzymania produktu, biznesu czy systemu. Wydatki typu OPEX określane są również jako wydatki ponoszone w...

CAPEX ( wydatki inwestycyjne ) – typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony, gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich...

OPEX ( wydatki operacyjne , koszty utrzymania ) – typ wydatków , traktowanych jako Koszt y utrzymania produktu, biznesu czy systemu. Wydatki typu OPEX określane są również jako wydatki ponoszone w...

OPEX ( wydatki operacyjne , koszty utrzymania ) – typ wydatków , traktowanych jako Koszt y utrzymania produktu, biznesu czy systemu. Wydatki typu OPEX określane są również jako wydatki ponoszone w...

OPEX ( wydatki operacyjne , koszty utrzymania ) – typ wydatków , traktowanych jako Koszt y utrzymania produktu, biznesu czy systemu. Wydatki typu OPEX określane są również jako wydatki ponoszone w...

Prognozowanie przychodów i kosztów ( prognozowanie sprzedaży ) – systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stanowi on...

Prognozowanie przychodów i kosztów ( prognozowanie sprzedaży ) – systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stanowi on...

Prognozowanie przychodów i kosztów ( prognozowanie sprzedaży ) – systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Stanowi on...

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...

Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku...