Bezpieczeństwo i higiena pracy - powszechnie używana nazwa określająca zbiór przepisów i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca...

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – działanie, którego celem jest zapewnienie wygody, satysfakcji, dobrego samopoczucia, poczucia komfortu i spełnienia zawodowego. Podczas projektowania dowolnego...

ANSI Z535 - amerykański standard, który przedstawia system służący do udzielania informacji na temat bezpieczeństwa higieny pracy. ANSI Z535 odpowiada międzynarodowemu standardowi ISO 3864 (jednak...

Bezpieczeństwo pracy - zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia. Zadaniem bezpieczeństwa...

Stanowisko pracy - najmniejszą, niepodzielną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, w której odbywa się proces pracy, wyróżniający się zarówno statystycznym układem elementów, jak i dynamiką pracy...

Czynniki niebezpieczne – czynniki, których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu). Warto wspomnieć o jeszcze dwóch rodzajach czynników: czynniki szkodliwe - ich...

Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych - są one regulowane przez szereg rozporządzeń, np. przez Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych...

Ekstremalne środowiska pracy - nazwa środowisk pracy będących z różnych względów skrajnie nieprzyjaznymi dla człowieka: jego przetrwania, wypełniania przez niego zadań życiowych i celów...

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (skrót: EU-OSHA) - Agencja Unii Europejskiej, której zadaniem jest gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy i informacji z zakresu BHP , a także...

Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu, które odbierane są jako niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe. Mają one wpływ zarówno na narząd słuchu, jak i inne zmysły i elementy...

Hałas infradźwiękowy - hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych. Zakres przyjmowanych w literaturze częstotliwości waha się od 1 lub 2 Hz do 16 lub 20 Hz.

Instrukcja BHP - dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy , który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo...

Instrukcja eksploatacji - zatwierdzona przez pracodawcę instrukcja, która określa procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach...

ISO 3864 - norma określająca międzynarodowe standardy dotyczące znaków bezpieczeństwa . Oznaczenia te są przedstawiane w formie graficznej, aby pokonać w ten sposób bariery językowe. Amerykańskim...

Prośba o uzupełnienie, jeśli mamy świadomość, że artykuł nie jest skończony Matryca ryzyka - metoda pozwalająca na jakościowe oszacowanie ryzyka zawodowego. Szacowanie następstw i...

Hałas – dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu, które odbierane są jako niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe lub szkodliwe. Mają one wpływ zarówno na narząd słuchu, jak i inne zmysły i elementy...

Obuwie ochronne - obuwie klasyfikowane jako środek ochrony osobistej BHP zgodnie z dyrektywą 89/686EEC; spełnia również wymogi normy EN 345-1:1992. Jest to obuwie bezpieczne do użytku w pracy...

Szkolenia BHP – szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy , które zobowiązany jest przeprowadzić pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz które musi on przeprowadzać...

Ocena ryzyka na stanowiskach pracy – działanie, którego celem jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Identyfikacja tych zagrożeń i...

Odzież ochronna - odzież, której zadaniem jest ochrona człowieka podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak m.in. zagrożenia chemiczne...