Aspekty prawne zarządzania

Aspekty prawne zarządzania

Działalność przedsiębiorstwa regulowana jest licznymi przepisami prawnymi. Do prawidłowego funkcjonowania firmy niezbędna jest nie tylko wiedza na temat produkcji czy marketingu ale także znajomość przepisów prawa pracy, prawa finansowego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie środowiska. Te i wiele innych prawnych aspektów działalności przedsiębiorstwa opisane zostały w tym dziale.

Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą...

ANSI Z535 - amerykański standard, który przedstawia system służący do udzielania informacji na temat bezpieczeństwa higieny pracy. ANSI Z535 odpowiada międzynarodowemu standardowi ISO 3864 (jednak...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Badania lekarskie – narzucony przez Kodeks pracy obowiązek, zgodnie z którymi Pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Badanie sprawozdań finansowych – ocena sprawozdań finansowych organizacji, dokonywana przez osoby do tego uprawnione. W Polsce badaniem sprawozdań finansowych zajmują się biegli rewidenci...

Bandh (hindi: बंद zamknięty ) - forma Strajk u lub protestu, popularna w Indiach i Nepalu, polegająca na zaprzestaniu zwykłej działalności, 1 czasem również na niewychodzeniu z domu. Teoretycznie...

Tajemnica bankowa - wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje z...

Bezpieczeństwo i higiena pracy - powszechnie używana nazwa określająca zbiór przepisów i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca...

Bezpieczeństwo pracy - zespół warunków, które powinny być zachowane w zakładzie pracy aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia. Zadaniem bezpieczeństwa...

Księga przychodów i rozchodów - księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, którą prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo...

Praca dorywcza - każda praca , która trwa przez krótki okres i nie ma charakteru powtarzalnego. Praca dorywcza jest rodzajem pracy sezonowej , ale różni się od niej tym, że dotyczy w zasadzie...

Stanowisko pracy - najmniejszą, niepodzielną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, w której odbywa się proces pracy, wyróżniający się zarówno statystycznym układem elementów, jak i dynamiką pracy...

Plan kont – układ kont przyjęty w podmiocie gospodarczym w celu uporządkowania ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniający przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających . Każde przedsiębiorstwo...

Choroba pracownika - choroba, na którą narażony jest pracownik . Szczególnym jej rodzajem może być choroba zawodowa lub wypadek przy pracy...

Choroba zawodowa - z medycznego punktu widzenia istotne zaburzenie stanu zdrowia wynikające z warunków pracy zawodowej. Choroba zawodowa powstaje wskutek stałego przebywania ciała w pozycji...

Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną. Powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport...

CMR

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym, podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku. 1 Do Konwencji przystąpiły z...

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym - umowa o międzynarodowym przewozie drogowym, podpisana w Genewie w 1956 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1962 roku. 1 Do Konwencji przystąpiły z...

Spółka handlowa - prawna forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch podmiotów w rozumieniu prawa cywilnego, która powstaje na skutek zawarcia właściwej umowy uregulowanej przepisami...