Aktywność zawodowa - wykonywanie pracy przynoszącej dochód, uczestnictwo w procesie produkcji społecznej. Za ludność aktywną zawodowo uważa się wszystkie osoby pracujące zawodowo oraz...

Bezrobocie - zjawisko społeczne, które polega na tym, że zdolni, chętni do pracy i chętnie jej poszukujący ludzie w wieku produkcyjnym nie mogą znaleźć...

Bezrobotny – osoba zdolna do podjęcia zatrudnienia, która nie jest zatrudniona, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Dodatkowo osoba taka w ciągu ostatnich...

Bierni zawodowo - część społeczeństwa, do której zaliczają się osoby w wieku powyżej 15 lat, które nie pracują i nie są bezrobotne. Do biernych zawodowo zaliczają się: osoby otrzymujące emeryturę...

Doradztwo zawodowe - jeden z celów psychologii pracy , obejmujący zarówno preorientację zawodową młodzieży, jak również pomoc osobom dorosłym w kierowaniu ich karierą w pracy. Doradztwo zawodowe...

Dyskryminacja w zatrudnieniu - uniemożliwienie lub utrudnienie danej osobie ubiegania się o pracę, jak również rezygnacja z zatrudnienia wybranej osoby z powodu jej rasy, wieku, płci, przekonań...

idea socjalna, złoty trójkąt Flexicurity - socjalny model zatrudnienia, oparty na łatwym procesie zatrudniania oraz zwalniania pracowników przez pracodawcę , a także wysokich zabezpieczeniach...

Freeter - japońskie określenie młodych ludzi pozostających bez stałego zatrudnienia. Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej do grupy „freeter” zalicza ludzi pomiędzy 15 a 34...

Histereza (na rynku pracy) - zjawisko społeczne, polegające na tym, że długookresowa równowaga w gospodarce jest uzależniona od zjawisk, które pojawiły się w krótkim okresie. Bardzo dobrze zjawisko...

Kariera – droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, co nie jest błędem, gdyż każdy ma prawo do...

koszt psychiczny uczestnictwa w danej organizacji Koszt psychiczny pracy - energia psychiczna wydatkowana w trakcie pełnienia roli organizacyjnej. Na rolę organizacyjną składają się: zachowania...

Krzywa Phillipsa Krzywa Phillipsa - krzywa opisująca zależność między stopą inflacji, a stopą bezrobocia. Została ona zbadana w 1958 roku przez nowozelandzkiego ekonomistę wykładającego w Anglii ...

Mobilność zawodowa – umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy poprzez: gotowość do zmiany pracy, zawodu; doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych...

Model swoi-obcy - model nowej teorii bezrobocia przymusowego. Wyjaśnia dlaczego pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie (czyli swoi ) mogą zażądać wyższych płac niż osoby bezrobotne (czyli obcy...

NAIRU - ekonomiczna teoria bezrobocia stabilizującego poziom inflacji, inaczej teoria bezrobocia...

bezrobocie naturalne Naturalna stopa bezrobocia - wielkość bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy, czyli odsetek siły roboczej obejmujący osoby, które nie chcą podjąć pracy przy płacy...

zwolnienie monitorowane Outplacement - program polegający na udzieleniu zwalnianym pracownikom pomocy oraz wsparcia w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia (przy czym rozwiązanie stosunku...

Pracoholik - osoba uzależniona od pracy. Termin ten może sugerować, że pracoholik lubi pracę lub czuje się do niej zmuszony. Warto zwrócić uwagę, że pracoholizm nie oznacza tego samego, co...

Preorientacja zawodowa - jeden z elementów procesu wspomagania rozwoju. Zakłada, że wybór zawodu powinien odbywać się na podstawie wykazywanej przez daną osobę znajomości własnych zachowań, postaw...

Przeciążenie pracą - objaw przekroczenia możliwości adaptacyjnych organizmu. Jest to zjawisko negatywne, związane z przekroczeniem punktu krytycznego. Ilościowe przeciążenie pracą jest zagrożeniem...