O roli narzędzi w funkcjonowaniu BizDevOps

Operacjonalizując działanie BizDevOps należy rozpatrzyć dwa aspekty działania zespołów BizDevOps:
  • lokalny, związany z daną dziedziną zespołu koncentrującą się na wybranych zagadnieniach, usłudze lub grupie usług;
  • globalny, związany z całością ekosystemu.


Pierwszy z nich typowy jest dla działania projektowego, wytwórczego i utrzymaniowego związanego z cyklem życia usług objętych zakresem działania zespołu, podczas gdy drugi to obszar architektury i analizy zajmujący się współzależnościami, spójnością i efektywnością działania usług.

Istotą działania DevOps a tym bardziej BizDevOps jest udział i współpraca w całym życiu produktu (aplikacji, grupy mikrousług, czy też pojedynczej mikrousługi) zarówno w aspekcie lokalnym jak i globalnym. Ważne w cyfrowym biznesie - a zwłaszcza w środowisku mikrousług - jest właśnie to, że usługa nie tylko żyje i się rozwija, ale także - w związku ze zmiennością biznesu - może “umrzeć”. Stąd szczególnego znaczenia nabierają narzędzia zarządzania i monitorowania usług. Narzędzia pozwalające na odzwierciedlenie relacji pomiędzy usługami, a zwłaszcza dynamiki tych relacji pozwalające ocenić stopień wykorzystania, przepływy danych, wydajność itd. Pozwalające w końcu na podejmowanie decyzji na poziomie architektury (biznesowej i technicznej) co do modyfikacji funkcjonalnych jak też likwidacji niektórych usług. Wspomagające wreszcie w tak złożonym środowisku minimalizację zagrożeń generowania długu technologicznego.

Takie analizy i decyzje nie mogą być prowadzone i podejmowane oddzielnie. One muszą być podejmowane RAZEM przez cały zespół BizDevOps, stąd narzędzia zarządzania i monitorowania powinny pozwalać na wspólną pracę różniących się kompetencyjnie uczestników zespołów BizDevOps. Jak pamiętamy w modelu “tradycyjnym” monitorowanie aplikacji było domeną Ops, a Dev na ogół się już tym nie interesował poza sytuacjami, gdy Ops raportował problemy wydajnościowe bądź np. zjawiska nadmiernej konsumpcji zasobów jako problem do rozwiązania przez Dev.

Pojawiające się na rynku narzędzia klasy APM (ang. Application Performance Monitoring) mogą rzeczywiście stanowić operacyjne spoiwo zespołu BizDevOps. W ramach inicjatywy BizDevOps możemy pokusić się o sformułowanie pewnych wymagań co do takich narzędzi. Na początek proponuję pewną listę do dalszej dyskusji i rozwinięcia:
  1. wsparcie badania współzależności pomiędzy usługami - symulacje what if - jak się będzie zachowywać ekosystem przy przesunięciach funkcjonalnych pomiędzy usługami, dodaniu usługi czy też jej usunięciu;
  2. indywidualne monitorowanie poszczególnych usług - statystyki i możliwość podglądu w czasie rzeczywistym;
  3. grupowe monitorowanie wybranych usług (j.w.);
  4. wysoka ergonomia oraz wysokopoziomowy UX tak, aby cały zespół mógł wspólnie analizować i monitorować wybrane usługi.
  5. bogaty „reporting” dotyczący utylizacji usług wraz z możliwością współpracy z narzędziami Predictive Analysis.


Zobacz też