Zwolnienie grupowe

Zwolnienie grupowe – jednoczesne rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z większą liczbą pracowników z przyczyn niedotyczących bezpośrednio pracowników, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy porozumienia stron.

Spis treści

Charakter procesuZwolnienie kwalifikuje się jako grupowe jeśli w ciągu 30 dni obejmuje co najmniej:
 • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;
 • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników;
 • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.


Przy zmniejszaniu zatrudnienia poprzez grupowe zwolnienie, wedle ustawy o zwolnieniach grupowych z 28.12.1989 r. (to samo powtarza ustawa z roku 2003) pracodawca musi podjąć odpowiednie kroki:
 • zawiadomić pracowników o planowanych zwolnieniach grupowych;
 • współdziałać ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w ramach firmy;
 • powiadomić urząd pracy;
 • zawrzeć porozumienie ustalające zasady zwolnienia pracowników.


Nowoczesne firmy, zmuszone do przeprowadzanie grupowej redukcji zatrudnienia, coraz częściej stosują specjalne programy outplacementu, czyli wszechstronnych programów pomocy dla osób zwalnianych. Pomocą służą specjalne centra aktywizacji zawodowej.

Odprawy

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty piętnastokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Przyczyny zwolnień grupowych

Rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy poprzez zwolnienie grupowe jest konieczne wówczas, gdy kończy on swą działalność bądź wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego, gdy sam podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności oraz gdy pracodawca uzna je za niezbędne ze względu na ochronę swojego interesu (z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych). Grupowe zwolnienia stosowane są z reguły w razie trudnej sytuacji gospodarczej pracodawcy.

Zobacz też

Bibliografia • H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.