Zgodność (ITIL) ang. compliance

Zgodność - zapewnienie, że przestrzegana jest odpowiednia norma, zestaw zaleceń, bądź stosowne praktyki.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.